PRIMARIA ORASULUI VÎNJU MARE 
   PRIMARIA VINJU MARE      CONSILIUL LOCAL VÎNJU MARE      REGULAMENT

PRIMĂRIA ORAŞULUI VÂNJU MARE

JUDEŢUL MEHEDINŢI

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE

A APARATULUI DE SPECIALITATE

AL PRIMARULUI ORAŞULUI VÂNJU MARE

 

 

 

 

Cap.I –Dispoziţii generale

 

      Art.1 Orasul Vânju Mare este unitate adminsitrativ-teritorială cu personalitate juridică,care deţine patrimoniu şi are iniţiativă în ce priveşte administrarea intereselor publice locale.

     Adminsitraţia publică a orasului Vânju Mare se întemeiază pe  principiile descentralizării autonomiei locale,deconcentrării serviciilor publice, eligibilitătii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

     Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul  orasului Vânju Mare sunt Consiliul local,ca autoritate deliberativă şi primarul oraşului ca autoritate executivă, alese conform legii.

      Primarul,viceprimarii,secretarul orasului, împreună cu aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională,cu activitatea permanentă,denumită Primăria orasului Vânju Mare care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului,soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

      Art.2 Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative,primarul beneficiază de un aparat de specialitate,pe care îl conduce.Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale.Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate se face de către primar în condiţiile legii.

      Art.3  În funcţie de natura atribuţiilor stabilite în competenţa sa,personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului are statut de funcţionar public sau personal contractual.

 

Cap.II – Structura  organizatorică

   

  Art. 4   Aparatul de specialitate al primarului oraşului Vânju Mare   este organizat în compartimente, constituite în conformitate cu organigrama aprobata ,după cum urmează:

primar, viceprimar, secretar, compartiment administrativ, compartiment contabilitate, compartiment urbanism, serviciul impozite şi taxe, compartiment juridic, compartiment agricol, casier, compartiment asistenţa socială, compartiment audit intern, compartiment întreţinere grădini publice, parcuri şi zone verzi, bibliotecar, SPCLEP, compartiment stare civilă, compartiment relaţii cu publicul, compartiment protecţia mediului, compartiment protecţie civilă, compartiment de control commercial, compartiment baze sportive, compartiment stăzi şi trotuare, compartiment transport, compartiment implementare proiecte, poliţie locală, compartiment transport, Centru de zi şi consiliere.

 

 

Cap. III  

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR APARATULUI DE

SPECIALITATE AL PRIMARULUI

 

Art. 5. Atribuţiile compartimentelor din structura aparatului de specialitate al Primarului                               sunt următoarele :

 

PRIMARUL

 

Atributii:

a) atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii;

b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local;

c) atributii referitoare la bugetul local;

d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;

e) alte atributii stabilite prin lege.

(2) In temeiul atributiilor de la lit. a), primarul indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului. Primarul indeplineste si alte atributii stabilite prin lege.

(3) In exercitarea atributiilor prevazute la lit. b), primarul:

a) prezinta consiliului local, in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;

b) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;

c) elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local;

(4) In exercitarea atributiilor prevazute la lit. c), primarul:

a) exercita functia de ordonator principal de credite;

b) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;

c) initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;

d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar.

(5) In exercitarea atributiilor prevazute la lit. d), primarul:

a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;

b) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;

c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr 215/2001, respectiv :

1. educatia;

2. serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;

3. sanatatea;

4. cultura;

5. tineretul;

6. sportul;

7. ordinea publica;

8. situatiile de urgenta;

9. protectia si refacerea mediului;

10. conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale;

11. dezvoltarea urbana;

12. evidenta persoanelor;

13. podurile si drumurile publice;

14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local, dupa caz;

15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor;

16. activitatile de administratie social-comunitara;

17. locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;

18. punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;

19. alte servicii publice stabilite prin lege;

20. acordarea unor sporuri si altor facilitati, potrivit legii, personalului sanitar si didactic;

21. sprijinirea , in conditiile legii, a activitatatii cultelor religioase;

22. activitatea organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;

d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr 215/2001 republicata, ce sunt mentionate mai sus, precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;

e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;

f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii Consiliului Local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;

g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative;

h) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

(6) Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatea administrativ- teritoriala, precum si cu Consiliul Judetean.

 In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in localitate.

 In aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, in conditiile legii, sprijinul conducatorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativteritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

Atributiile de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara pot fi delegate si secretarului unitatii administrativ-teritoriale sau altor functionari publici din aparatul de specialitate cu competente in acest domeniu, potrivit legii.

 In exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normative sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.

 

VICEPRIMARUL

Atributii:

 

- Viceprimarul îndeplineste urmatoarele atributii:

- este subordonat primarului si are relatii de colaborare cu secretarul;   

 -este înlocuitorul de drept al primarului, primul colaborator al acestuia,

pentru realizarea obiectivelor si sarcinilor administratiei publice locale si îl reprezinta când este cazul, din dispozitia acestuia, în relatiile cu persoanele fizice si juridice;

- îndruma si coordoneaza activitatea personalului din aparatul de specialitate al primarului , aflat în subordinea sa, conform structurii organizatorice aprobate;

- raspunde si informeaza periodic primarul si Consiliul local de activitatea desfasurata.

 

Atributii delegate prin dispozitia primarului:

- îndruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;

- controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si a produselor alimentare puse în vânzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

- asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotarârii consiliului local;                                                                                                             - exercita controlul asupra activitatilor din târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie si ia masuri pentru buna functionare a acestora;

-raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei;

-urmareste modul de organizare a evidentei lucrarilor de constructii si punerea la dispozitia autoritatilor administratiei publice centrale a rezultatelor acestor evidente;

-ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere industriale sau de orice fel, pentru igienizarea malurilor cursurilor de apa, precum si a decolmatarii vailor locale si a podetelor;

- face propuneri de finantare a obiectivelor de investitii de interes public si urmareste realizarea acestora conform documentatiilor aprobate;

- colaboreaza cu compartimentul de urbanism în vederea realizarii lucrarilor de investitii si reparatii precum si a achizitiilor publice;

- asigura întretinerea si buna functionare a imobilelor apartinând Primariei si a instalatiilor aferente;

- verifica si confirma lunar situatiile de lucrari în vederea efectuarii platilor si raspunde de corectitudinea efectuarii acestora;

- organizeaza selectia de oferte si adjudecarea acestora pentru achizitii de bunuri, servicii si lucrari, conform legislatiei în vigoare, întocmeste si avizeaza contractele încheiate precum si dosarul achizitiei publice cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare;

- pregateste toate documentele legate de receptia lucrarilor, terminarea lor si receptia finala, participând la receptia lucrarilor;

- urmareste executarea lucrarilor conform contractelor încheiate;

- verifica modul de asigurare a calitatii lucrarilor contractate si procedurile folosite;

- raspunde de intretinerea si repararea drumurilor de pe teritoriul comunei;

-constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute în Ordonanta Guvernului 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata;

-.organizeaza licitatii publice privind concesionarea terenurilor pentru constructii si închirierea terenurilor cu alta destinatie decât cea de locuinte;

- întocmeste planul anual privind volumul si felul lucrarilor de reparatii curente si capitale ce urmeaza a se efectua la imobilele proprietatea domeniului public, valoarea lucrarilor ce trebuie executate în strânsa concordanta cu masurile impuse de lege cu privire la siguranta în exploatare a imobilului;

-urmareste si raspunde de realizarea programului anual de reparatii capitale si curente;

- întocmeste fisele lucrarilor de investitii si listele anexa la bugetul propriu si modificarea lor în situatia rectificarilor de buget;

- întocmeste trimestrial si transmite la Consiliul Judetean situatia realizarii investitiilor si platii acestora;

- întocmeste si transmite lunar catre Garda Nationala de Mediu si Sistemul de Gospodarire a Apelor situatia realizarilor la investitii;

- raporteaza situatia vânzarii spatiilor;

- transmite Compartimentului Urbanism datele privind situatia investitiilor pentru statistica;

-reactualizeaza periodic, în functie de evolutia preturilor devizele generale pentru obiectivele de investitii aprobate;

-înregistreaza corespondenta si acorda raspunsuri în vederea solutionarii în termen legal a problemelor repartizate, inclusiv a notelor de audienta sau a interpelarilor formulate de catre consilierii locali;

-asigura obtinerea avizelor legale la documentatiile de executie pentru lucrarile proprii în vederea obtinerii autorizatiei de construire;

-supravegheaza agentii economici asupra prevenirii eliminarii accidentale de poluanti în mediul înconjurator;

-identifica si întocmeste programe pentru eliminarea depozitarilor necontrolate de deseuri, participa la dezafectarea unor amenajari improvizate si improprii pentru cresterea animalelor în zone locuite si alte activitati (puncte critice identificate, urmarire cantitati de deseuri evacuate);

- propune si urmareste realizarea lucrarilor de curatire si întretinere a cursurilor de apa (evacuari deseuri, decolmatari, operatii de degajare a albiilor cursurilor de apa) în colaborare cu S.G.A.;

- propune si urmareste realizarea masurilor de adoptare a unui system integrat de management al deseului solid, cu implementarea unui system organizat de colectare selectiva a deseurilor;

- are atributii de control al generarii, colectarii, stocarii, transportului si tratarii deseurilor menajere si de constructii si implementarea planului local de gestiune a acestora, si a instalatiilor pentru stocarea si neutralizarea deseurilor menajere si de construcie si a celor pentru eliminarea deseurilor industriale si periculoase;

-actioneaza în scopul mentinerii si cresterii capacitatii de colectare a deseurilor menajere, stradale si industriale, a cresterii capacitatii de transport al deseurilor menajere si stradale;

-propune solutii pentru organizarea colectarii animalelor moarte si a activitatii de ecarisaj amenajare put sec/cimitir de animale;

-initiaza si participa la actiuni de voluntariat privind mediul înconjurator în scopul implicarii cetatenilor în actiunile de gospodarire si înfrumusetere a localitatii;

-urmareste respectarea normelor de igiena si sanatate publica, raspunde reclamatiilor în acest domeniu; solutioneaza cererile adresate de cetateni si repartizate de conducere;

- lucreaza pentru asigurarea masurilor necesare pentru protectia sanatatii publice, cu sprijinul si sub supravegherea conducerii si a organelor de specialitate;

- urmareste asigurarea masurilor corespunzatoare pentru conservarea si protectia mediului si prevenirea poluarilor accidentale a mediului sau a surselor si cursurilor de apa prin depozitarea necontrolata a deseurilor de catre agentii economici si cetateni;

- colaboreaza cu Garda Nationala de Mediu, Inspectoratul de Protectia mediului, Sistemul National de Gospodarirea Apelor si alte organisme neguvernamentale interne si internationale de profil;

-întocmeste si realizeaza proiecte de protectia mediului cu autoritatile si institutiile din strainatate pe baza de parteneriate;

- initiaza si sustine actiuni de educare a populatiei privind protectia mediului, valorificarea deseurilor refolosibile;

- urmareste respectarea prevederilor legale în domeniul mediului, a normelor legale de igiena si sanatate publica;

- urmareste realizarea cadrului legal de functionare a tuturor obiectivelor si activitatilor desfasurate de catre Primarie cu toate sectiile apartinatoare, respectiv elaboreaza documentatiile necesare obtinerii autorizatiilor de functionare, precum si pentru alte avize necesare pe proiecte de infrastructura locala;

- dezvolta programe în domeniul protectiei mediului si a serviciilor de utilitate publica;

- participa la elaborarea materialelor de sinteza privind serviciile de interes public.

- elaborează planul anual de  infiintare parcuri si gradini publice, reabilitare alei pietonale in zonele verzi si de refacere a covorului asfaltic in parcurile existente pe raza oraşului Vânju Mare     în conformitate cu obiectivele şi necesitatile prevăzute în legislaţie ;                                                                                                                                                                                         

- asigura indrumarea si controlul executiei lucrarilor in parcuri, gradini publice si scuaruri, verifica corectitudinea aplicarii tarifelor si intocmeste procesul-verbal de receptie a lucrarilor spre decontare lunara;

- asigura evidenta suprafetelor precum si inventarierea speciilor de arbori si arbusti din zonele verzi de pe raza municipiului si tine evidentele prevazute in legislatia in vigoare;

- realizarea prevederilor din planurile de urbanism si  amenajarea teritoriului,în acord cu necesitatile populatiei, in ceea ce priveste caile de acces, tinand cont de prevederile legislative.

- propune şi organizează programe de promovare a unei atitudini corespunzătoare  comunităţii în legătură cu importanţa mentinerii  spatiilor verzi in viata urbei;

- propune si urmareste realizarea de noi zone verzi, de spatii de joaca in oraş                        si participa la intocmirea proiectelor de amenajare peisajera a parcurilor si scuarelor ;

- controlează modul de aplicare şi respectare a legislaţiei specifice în ceea ce priveşte menţinerea stării de curăţenie şi salubritate pe raza oraşului Vânju Mare şi localităţilor aparţinătoare, de  către persoanele fizice şi juridice, in zonele verzi si in imediata lor apropiere;

- raspunde, potrivit prevederilor legale, de mentinerea suprafetelor ocupate de zonele verzi in municipiu si actioneaza in vederea cresterii permanente a suprafetelor ocupate de parcuri, gradini si scuaruri, in conformitate cu dezvoltarea urbei;

- raspunde de intretinere si toaletarea arborilor si arbustilor existenti de-a lungul cailor de acces – prin firme specializate - urmarind in permanenta starea de sanatate a acestora.

- răspunde de efectuarea controlului activităţii comerciale şi de prestări servicii desfăşurată de agenţii economici, asigurând aplicarea dispoziţiilor legale din actele normative, care reglementează acest domeniu, precum şi din hotărîrile cu caracter normativ emise de Consiliul Local şi dispoziţiile emise de Primar pentru desfăşurarea unui comerţ civilizat;

- verifică aplicarea H.C.L. în vigoare, în pieţele, târgurile şi vadurile comerciale din oraş;

-îndeplineşte orice alte atribuţii privind controlul comercial stabilite prin legislaţia în vigoare şi prin H.C.L.;

- atribuţii privind autorizarea agenţilor economici ce comercializează produse şi servicii de piaţă pe raza oraşului, în conformitate cu reglementarile legale;

-  întocmirea de referate şi proiecte de hotărâre specifice serviciului;

- evidenţa agenţilor economici care datorează taxe pentru ocuparea temporară sau permanentă a terenurilor şi urmărirea încasării acestora;

- întocmirea de contracte conform legislaţiei în vigoare şi H.C.L.;

- întocmirea şi distribuirea de adrese, înştiinţări de plată, somaţii către debitori;

- atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice;

- întocmirea abonamentelor şi urmărirea încasării taxelor pentru agenţii economici ce ocupă domeniul public şi privat al statului;

- întocmirea de contracte conform legislaţiei în vigoare şi hotărîrilor Consiliului Local;

- întocmirea şi elaborarea abonamentelor de funcţionare pentru agenţii economici ce desfăşoară activităţi comerciale sau prestări servicii în puncte de lucru de pe raza com.                               ;

- întocmirea şi eliberarea permiselor de liberă trecere pentru autovehiculele mai grele de 3 tone;

- întocmirea şi eliberarea avizelor de principiu în vederea autorizării (aviz de mediu, aviz de colectare deşeuri industruale reciclabile);

 

 

Viceprimarul îndeplineste si alte atributii încredintate de catreprimar sau Consiliul local.

În caz de vacanta a functiei de primar, precum si în caz de suspendare din functie a acestuia, atributiile sale vor fi exercitate de drept, de catre viceprimar, pâna la validarea mandatului noului primar, sau, dupa caz, pâna la încetarea suspendarii.

 

SECRETAR

Atribuţii :

- asigură buna organizare a lucrărilor consiliului local,precum şi soluţionarea altor aspecte din activitatea acestuia,prin aplicarea dispoziţiilor actelor normative care stabilesc competenţele autorităţii deliberative a administraţiei publice locale;

- asigură, pregătirea materialelor şi a şedinţelor consiliului local;

-asigură : multiplicarea materialelor de şedinţă; întocmirea şi înaintarea consilierilor locali a dosarelor de şedinţă/materialelor de şedinţă în format electronic,la termenele prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;

- asigură convocarea consilierilor locali în vederea desfăşurării şedinţelor comisiilor de specialitate,precum şi a şedinţelor ordinare şi extraordinare ale consiliulu local şi reprezentanţilor compartimentelor de specialitate, după caz ;

- aduce la cunoştinţă ordinea de zi, precum şi data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţelor

     Consiliului Local prin afişarea la sediul instituţiei, inserarea in site-ul Primăriei şi

      transmiterea acestora către mass – media;

- publică proiecte de hotărâri într-un spaţiu accesibil publicului, pe site-ul instituţiei şi le transmit persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii;

- asigură relaţia cu societatea civilă şi primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor persoanelor

       interesate cu privire la proiectul de hotărâre propus;

- asigură întocmirea şi arhivarea proceselor-verbale (minutelor) ale şedinţelor Consiliului Local ;

- asigură, după fiecare şedinţă a Consiliului Local, sigilarea hotărârilor adoptate în şedinţele de consiliu ;

-comunică hotărârile adoptate de Consiliul Local, Institutiei Prefectului judetului Mehedinti;

ţine evidenţa interpelărilor formulate de către consilierii locali în cadrul şedinţelor şi le transmite compartimentelor de specialitate ale Primăriei pentru formularea răspunsurilor,     precum şi petiţiile adresate de cetăţeni Consiliului Local;

- înregistrează, păstrează, arhivează şi comunică compartimentelor de specialitate hotărârile Consiliului Local ;

-asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere,de interese şi de incompatibilităţi ale aleşilor locali,conform actelor normative în materie;

- primeşte cereri,petiţii,sesizări şi reclamţii,înregistrate la sediul primăriei şi adresate consilierilor locali,consiliului local sau comisiilor de specialitate,de diverse persoane fizice sau juridice;

-asigură, în condiţiile legii, folosirea documentelor pe care le are în păstrare, eliberarea copiilor şi extraselor de pe orice act solicitat din arhiva Consiliului Local;

- îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţia Primarului care prin natura lor fac obiectul şi specificul compartimentului.

 

Compartimentul juridic

Atribuţii :

- reprezinta Consiliul Local si Primăria in fata instantelor de judecata, in litigiile cu terte persoane ;

- depune intampinari, cereri reconventionale sau de chemare in garantie atunci cand institutia publica e chemata in calitate de parata si pune concluzii orale sau scrise in fata instantelor de judecata ;

-formuleaza cereri de chemare in judecata a unor persoane fizice sau juridice pentru apararea drepturilor si intereselor Consiliului Local, respectiv ale Primăriei, pentru recuperarea creantelor si restabilirea legalitatii ; 

- acordă consultanta juridică de specialitate tuturor serviciilor şi compartimentelor din cadrul Primăriei (consilierii juridici sunt repartizaţi pe servicii prin dispoziţia primarului);

-verifică legalitatea actelor cu caracter juridic si administrativ, primite spre avizare ,avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic, in conditiile legii;

- asigură repartizarea legislaţiei specifice catre serviciile şi compartimentele care urmează să aplice reglementările legale respective in masura intrarii lor in vigoare ;

- ţine evidenta actelor normative in vigoare, ale caror prevederi trebuie puse in aplicare de serviciile din cadrul Primăriei ;

-asigură interpretarea şi aplicarea unitară a actelor normative, dand indrumari serviciilor din  cadrul Primăriei;

- sprijină serviciile de specialitate în întocmirea  documentaţiilor, referatelor şi proiectelor de hotărâre, în vederea respectării reglementărilor legale în materie ;

- colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri şi de dispoziţii;

- avizează pentru legalitate referatele cu propuneri pentru hotărâri sau dispoziţii;

-prezintă informări săptămânale conducerii Primăriei cu privire la modul de soluţionare a litigiilor aflate pe rolul instantelor judecatoresti ;

- urmăreşte punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti rămase definitive  şi investite cu formula executorie, colaborând în acest sens  cu serviciile  specializate din cadrul Primăriei;

-participa la solutionarea notificarilor depuse in baza Legii nr.10/2001 privind restituirea unor imobile preluate abuziv in perioada 1945-1989.

-îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţia Primarului care prin natura lor fac obiectul şi specificul compartimentului.

- în baza Legii nr.17 /2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,asistă persoanele vârstnice la încheierea actelor juridice de înstrăinare,cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor ce le aparţin,în scopul întreţinerii sau îngrijirii lor şi verifică ori de câte ori este nevoie,îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din actul încheiat  ;

- intocmeste documentatii si propuneri cu privire la ocrotirea persoanelor bolnave psihic

intocmeste documentatii si propuneri cu privire la declararea disparitiei unor persoane sau declararea pe cale judecatoreasca a mortii

- îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţia Primarului care prin natura lor fac Obiectul şi specificul compartimentului.

- răspunde în termen la sesizările formulate de cetăţeni care au ca obiect problemele edilitar gospodăreşti ;

- asigură repartizarea legislaţiei specifice catre compartimentele din cadrul direcţiei 

      care urmează să aplice reglementările legale respective in masura intrarii lor in vigoare ;

- ţine evidenta actelor normative in vigoare, ale caror prevederi trebuie puse in aplicare de direcţia tehnica;

- asigură interpretarea şi aplicarea unitară a actelor normative, dand indrumari compartimetelor din cadrul direcţiei tehnice;

- redactaează referate cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea direcţiei tehnice;

- redactarează  proiectele de contracte şi asigură negocierea clauzelor legale contractuale;

asigură asistenta, consultanţa şi reprezentarea juridică a compartimentului tehnic în raporturile cu alte persoane fizice şi juridice;

- avizează şi contrasemnează actele cu caracter administrativ ale direcţiei;

- întocmeşte referatele şi proiectele de dispoziţie care privesc activitatea direcţiei;

- întocmeşte documentaţiile, referatele şi proiectelor de hotărâre, care privesc activitatea direcţiei;

       

Compartimentul  contabilitate

                 Atributii:

                                                  

- elaboreaza proiectul bugetului local pe care il supune spre aprobare Consiliului Local.

- întocmesate deschiderile de credite bugetare pe ordonatori de credite( principali si tertiari)  si tine evidenta acestoa pe : invatamint, sanatate, asistenta sociala, arta, cultura, gospodarie comunala, administratie locala, aparare civila, subventii,  investitii,politie comunitara, evidenta informatizata a persoanelor.

- propune Consiliului Local rectificarea bugetului ,in cursul anului, ori de cite orii   se impune acest lucru  conform Lefii 273/2006 privind finantele publice locale.

- înocmeste acte justificative privind transferul de la bugetul de stat ;

- întocmeste contul de incheiere a exercitiului buget anual pe care il supune spre aprobare Consiliului Local ;

- elaboreaza studii financiare pentru fundamentarea cheltuielilor bugetare in functie de necesitatile  si spiritul de economicitate;

- întocmeste bilantul trimestrial si anual si contul de executie al bugetului primariei precum si centralizarea bilanturilor serviciilor publice si institutiilor publice subordonate;

- verifică lunar balanta , conturile de venituri  conform .OMF nr.520/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii venbiturilor bugetare si cheltuieli ;

- utilizeaza corespunzator sistemul IT si aplicatiile acestui sistem, luind masuri de administrare corespunzatoare a datelor, de stocare a acestora, de informare in cazul aparitiei unor defectiuni.

utilizarea in totalitate a sistemului informatic pentru toate operatiunile care se evidentiaza prin Directia Economica si verifica situatiile iesite din baza de date;

- asigura securitatea sistemelor informationale prin parole, incuierea birourilor, salvarea periodica a datelor,contractarea service-ului atit pentru hard cit si pentru soft;

- urmareste actualizarea softurilor in conformitate cu reglementarile aparute si frace propuneri conducerii institutiei pentru perfectionarea sistemului informatic.

- întocmeste prognozele bugetare;

- întocmeste anexele privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu si centralizeaza cheltuielile de personal pentru toate institutiile si serviciile publice din subordine.

urmarirea si verificarea garantiilor gestionare precum si a garantiile de buna executie pentru lucrarile de investitii;

- întocmirea  si depunerea declaratiilor privind viramentele la bugetul consolidat al statului;

- ridicarea si depunerea zilnica a incasarilor   la Trezoreria Vânju Mare;

- întocmirea si inregistrarea tuturor notelor contabile (banca, casa,cheltuieli, venituri, salarii ) conform aplicatiilor IT;

- centralizarea datelor din contabilitate si intocmirea trimestriala a executieii bugetare, conform aplicatiilor IT;

- angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare conform OMF nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice.

- ţine evidenta patrimoniului public si privat ;

- urmareste evidenta miscarii mijloacelor fixe si obiectelor de inventar precum si inregistrarea amortizarii patrimoniului conf.OG 3/2005 pentru modificarea OG 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patromoniul institutiilor publice,aprobata prin Legea 80/2005 si OMF 1487/2003.

- participa la inventarierea anuala a patrimoniului ;

- ţine evidenta cheltuielilor de investitii si a decontarii situatiilor de lucrari ;

- alte sarcini stabilite de  Consiliul Local si executivul primariei.

- înregistreaza,verifica  si urmareste  cheltuielile si platile realizate pe proiectele cu finantare europeana precum si cotele de cofinantare.

- analizarea legalitãtii si oportunitãtii angajãrii unor împrumuturi de pe piata financiarã internã si externã, pe termen scurt, mediu si lung;

- pregãtirea materialelor necesare contractãrii împrumuturilor de pe piata internã si externã, în limitele  stabilite prin dispozitii legale, având drept scop demararea si realizarea unor proiecte care sã contribuie la dezvoltarea infrastructurii ;

- urmãrirea derulãrii contractelor de credit încheiate, în ceea ce priveste rambursarea ratelor de credit conform graficelor de rambursare si plata dobânzilor si comisioanelor la termenele scadente;

- urmãrirea derulãrii emisiunii de obligatiuni municipale în ceea ce priveste alimentarea contului bancar cu sumele necesare plãtii ratelor de principal si dobânzilor;

- întocmirea si tinerea Registrului de evidentã a datoriei publice locale;

- rambursarea datoriei publice locale conform acordurilor încheiate, din resursele aflate la dispozitia  unitãtii administrativ – teritoriale,la termenele scadente si a dobânzilor aferente;

- refinantarea datoriei publice locale;

- raportarea si înregistrarea datoriei publice locale în conformitate cu Normele metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice;

- fundamentarea bugetului local în ceea ce priveste asigurarea resurselor financiare pentru rambursarea  împrumuturilor si plãtii dobânzilor si a altor costuri aferente;

- comunicarea lunară la MFP a rambursării ratelor dobânzilor şi comisioanelor referitoare la împrumuturile locale;

- înregistrarea în contabilitate a împrumuturilor locale şi verificarea legalităţii plăţilor efectuate din împrumuturi;

- efectuarea punctajelor cu banca finanţatoare privind tragerile şi rambursările;

- publicarea pe pagina de internet a datoriei publice locale , a rambursărilor efectuatesi a anunturilor privnd concursurile;

- înregistreaza,verifica  si urmareste  cheltuielile si platile realizate pe proiectele cu finantare europeana precum si cotele de cofinantare.

- elaborarea proiectelor de hotãrâri pecifice domeniului de activitate al compartimentului ;

 

 

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE - SALARIZARE

Atribuţii :

- întocmeşte documentele necesare pentru aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice fără personalitate juridică de sub autoritatea consiliului local;

- redactează Regulamentul de organizare si funcţionare a aparatului de specialitate al primarului şi Regulamentul de ordine interioară, în colaborare cu celelalte compartimentelor din structura entitatii;

- întocmeşte anual, în colaborare cu compartimentele aflate în structura aparatului de specialitate al primarului proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice, care va fi supus spre aprobare consiliului local, la iniţiativa primarului,cu avizul prealabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

- asigură încadrarea în numărul de personal stabilit potrivit organigramei şi statului de funcţii aprobate şi asigură întocmirea şi acualizarea bazei de date ;

- întocmeşte lucrările necesare pentru numirea/angajarea, avansarea/promovarea, trecerea/mutarea temporară sau definitivă în cadrul altui compartiment, transferarea, delegarea de atribuţii şi încetarea raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă, dupa caz, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile publice fără personalitate juridică; 

- pe baza  organigramei şi a statelor de funcţii aprobate, întocmeşte statele de personal pe care le supune aprobării ordonatorului principal de credite ;

- asigură aplicarea corectă şi la timp a actelor normative cu privire la stabilirea,majorarea sau indexarea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului şi serviciilor publice fără personalitate juridică;

- înregistrarea personalului nou angajat şi a modificărilor intervenite în activitatea celui existent în “Registrul general de evidenţă a salariaţilor” în format electronic ;

- operează în  registrul de evidenţă a funcţionarilor publici toate modificare intervenite în cariera functionarilor publici ;    

- ţine evidenţa funcţiilor şi a funcţionarilor publici şi comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici orice modificare intervenită în baza de date;

- monitorizează perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi şi urmăreşte respectarea procedurii privind definitivarea în funcţie publică a acestora ;

- întocmeşte, completează şi ţine evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici  si personalului contractual asigurând confidenţialitatea datelor cuprinse în acestea;eliberează titularului dosarului, la cerere, copii ale actelor existente la dosar;

- ţine evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate funcţionarilor publici şi personalului contractual ;

- transmite preşedintelui comisiei de diciplină a funcţionarilor publici toate documentele solicitate;

- gestionează fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă şi rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici ;

- întocmeşte proiectul Planului anual de perfecţionare profesională şi urmăreşte derularea programelor de perfecţionare;întocmeşte rapoartele trimestriale şi  anuale privind formarea profesională;

- gestionează programarea concediilor de odihnă şi efectuarea acestora, acordarea şi evidenţa altor categorii de concedii(concediile pentru evenimente familiale deosebite, suplimentare, de studii, fără plată etc), evidenţa concediilor medicale, de maternitate, pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 sau 3 ani, dupa caz;

- eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat, la solicitarea salariaţilor ;

- răspunde de depunerea în termen a dosarele de pensionare pentru limită de vârstă şi invaliditate de către angajaţii care îndeplinesc condiţile prevăzute de lege ;

- întocmeşte raportările statistice specifice evidenţei de personal;

- răspunde de rezolvarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor care revin în competenţa compartimentului;

- îndeplineşte orice alte atribuţii date de către Primar,care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile compartimentului;

Intocmeste statele de plata pentru salariatii Primariei si ai Consiliului Local,cu respectarea legislatiei in vigoare.

-  Intocmeste documentele de plata pentru obligatiile salariale datorate de angajator si salariat.

-  Intocmeste si depune in termene declaratiile privind salariile si obligatiile salariale conform cu legislatiei in vigoare.

Tine evidenta popririlor pentru salariatii primariei.

- urmăreşte respectarea actelor normative privind salarizarea personalului din Aparatul Propriu;

- urmăreşte întocmirea statelor de plată, centralizatoarelor, recapitulatiilor, ordinelor de plata cu viramentele pe capitole bugetare ;

- urmăreşte modul de stabilire a drepturilor privind efectuarea orelor suplimentare, a concediilor pentru incapacitate de muncă şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor;

- urmăreşte felul cum sunt calculate concediile de odihnă;

- urmăreşte modul cum sunt stabilite indemnizaţiile consilierilor locali;

- în cazul acordării unor drepturi necuvenite sau neacordarea unor sume ce s-ar fi cuvenit personalului, propune recalcularea acestora;

- urmăreşte aplicarea sancţiunilor disciplinare prin diminuarea corespunzătoare a salariilor;

- urmăreşte acordarea în cuantumul aprobat a sporului de vechime pentru tot personalul;

- urmăreşte introducerea în statele de plată a sumelor aprobate drept premii din fondul stabilit în procente potrivit legii;

- urmăreşte modul de calcul al premiului anual şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite suma totală;

-face propuneri de reducere sau anulare a premiului individual în cazul salariaţilor care în cursul anului au desfăşurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare sau au avut abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar;

- furnizează date pentru stabilirea deducerilor personale, în vederea calculării impozitului pe salariu ;

- primeşte de la salariaţi "certificatele de concedii medicale" şi se preocupă să fie înregistrate şi vizate;

 

Casierul

Atributii:

-efectueaza operatiuni de încasari în numerar a veniturilor bugetului local provenite din impozite si taxe, precum si alte surse;

- pentru operatiunile de incasari elibereaza chitanta din carnetul chitantier care contine documente tipizate cu regim special, personalizate; pentru eliberare de numerar va solicita un document justificativ semnat de persoana care primeste numerarul eliberat ( stat/lista de plata, ordin de plata catre casierie, chitanta, etc);

- verifica, numara si împacheteaza corespunzator numerarul încasat, întocmeste zilnic documentele de casa;

- asigura conducerea evidentei zilnice a registrului de casa si depunerea

documentelor justificative, in vederea verificarii si inregistrarii in evidentele contabile;

 - asigura respectarea normelor si instructiunilor specifice privind operatiunile de casa;

- conduce evidenta intrarilor si iesirilor de numerar, stabileste soldul de casa zilnic, confrunta soldul zilnic din jurnalul de casa cu cel faptic existent în casierie;

- asigura aplicarea masurilor privind integritatea, securitatea numeralului existent în casierie în timpul zilei operative, raspunde de respectarea normelor legale privind miscarea numerarului;

- urmareste circuitul documentelor de încasari în numerar în scopul asigurarii integritatii acestora;

- urmareste încadrarea corecta pe surse de venit si bugete componente în conformitate cu legislatia în vigoare ,cu clasificatia bugetara aprobata si cu conturile deschise în acest sens;

- intocmeste borderourile centralizatoare privind sumele incasate pe surse de venit ce se depun la Trezorerie pentru operare in executia de casa;

- completeaza zilnic Registrul de Casa si Foaia de Varsamant, depunand zilnic sumele încasate, pe destinatii bugetare, la Trezorerie;

- efectueaza plata: indemnizatiilor cuvenite persoanelor cu handicap grav ai caror asistenti personali efectueaza concediul de odihna, ajutorului social, ajutorului la incalzirea locuintei , ajutorului de urgenta acordat persoanelor care se afla in situatii de necesitate, ajutorului de inmormantare acordat persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social, trusoului nou –nascuti, sprijinului financiar acordat la constituirea familiei, alocatiei nou nascut, precum si altor plati stabilite de Consiliul Local. Platile se efectueaza numai cu numerar ridicat pe CEC;

- depune la Trezorerie si la institutiile bancare documentele necesare desfasurariinormale a activitatii institutiei;

- indosariaza si arhiveaza toate documentele ce au facut obiectul activitatii;

 

ACHIZIŢII PUBLICE

 

Atributii:

1. Întocmeste documentaţia de ofertare pentru atribuirea contractelor de furnizare,de prestare servicii, de executie lucrări si răspunde de organizarea si desfăsurarea acestora;

2. Elaborează programul anual al achizitiilor, pe baza necesitătilor si prioritătilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritătii contractante;

3. Elaborarea sau, după caz, coordonarea activitătii de elaborare a documentatiei de atribuire;

4. Îndeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de O.U.G nr.34/2006 si H.G.925/2006;

5. Aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire;

6. Constituirea si păstrarea dosarului achizitiei publice;

7. Întocmeste anunturile de participare si le transmite spre publicare la S.E.A.P. si Monitorul Oficial, după caz si urmăreste respectarea termenelor de organizare a licitatiilor în concordantă cu prevederile legii;

8. Răspunde de aplicarea întocmai a prevederilor legale privind achizitia de bunuri,servicii, lucrări si concesionare de lucrări;

9. Întocmeste cu sprijinul celorlalte directii, compartimente si societăti comerciale,după caz, Planul Anual al Achizitiilor Publice si răspunde de îndeplinirea lui;

10. Participă, ca membru, în comisia de deschidere si analiză a ofertelor pentru furnizarea produselor, prestarea serviciilor si executia lucrărilor;

11. Întocmeste documentatii, asigură secretariatul si evidenta pentru licitatii de

bunuri, servicii si lucrări publice, concesionări si închirieri ;

12. Organizează licitatii pentru concesionare si închiriere ;

13. Raportează periodic în conformitate cu legislatia în vigoare situatia achizitiilor

publice ;

 

INVESTITII

            Atribuţii:

- întocmeşte lista cu obiectivele de investitii aprobate;

- pentru obiectivele de investitii aprobate, asigura dirigentia de santier, sarcinile si atributiile specifice fiind cuprinse in Legea investitiilor si Legea asigurarii calitatii in constructii nr.10/1995;

- elaboreaza documentatia de specialitate pentru proiecte de hotarari ce se aproba de Consiliul Local;

- întocmeste memorii justificative;

- întocmeste impreuna cu executantul, graficul de executie corelat cu durata de executie aprobata si cu termenele de punere in functiune a obiectivelor;

- urmareste in executie, respectarea solutiilor tehnico-economice propuse prin proiect sau note de santier de catre proiectantul de specialitate;

- verifica si semneaza documentatia tehnica de executie, liste de cantitati, liste cu valori, conform reglementarilor legale;

- verifica in teren stadiile de executie si incadrarea in graficul de executie;

- întocmeste in scris lista cu lucrari restante de executat, cat si alte observatii tehnice si de calitate asupra lucrarilor executate, in vederea receptiei de punere in functiune;

- conform notei de serviciu transmisa de primar care coordoneaza serviciul, supravegheaza lucrarea ce-i revine in directa raspundere si impreuna cu seful de serviciu si dirigintele de santier o urmareste din punct de vedere a executiei calitative si a respectarii graficelor fizice de executie;

- pentru neregulile ce le constata in derularea lucrariilor propune solutii de rezolvare a problemelor aparute;

- înspecteaza toate unitatile de invatamant din oraşul Vânju Mare şi localităţile aparţinătoare unde lucrarile de reparatii, instalatii (apa, canal termic) se fac de catre centrele bugetare scolare cu fonduri de la primarie, prezentand un raport anual (pana la 01.09 a anului in curs), cu stadiul reparatiilor la instalatii si modernizari, in vederea autorizarii unitatilor din punct de vedere sanitar;

- participa la comisiile de licitatii si analiza a ofertelor, in conformitate cu dispozitia Primarului;

participa la receptii la terminarea lucrarilor si la receptiile finale la obiectivele de investitii;

- întocmeste documentatiile de achizitii conformreglementarilor legale, pentru obiectivele ce-i revin din lista de investitii anuala;

- întocmeste situatiile statistice legate de investitii;

- participa la intocmirea Programului anual de investitii publice;

- Intocmeste raportari lunare, trimestriale si anuale, referitoare la investitiile derulate;

- Rezolva corespondenta specifica serviciului de investitii;

- urmareste starea tehnica a cladirilor si modul de conservare din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii, pe baza celor constatate intocmind dupa caz programe de consolidare sau reparatii;

- elaboreaza programe si prognoze referitoare la investitiile ce urmeaza sa se realizeze pe raza oraşului Vânju Mare pe termen lung si in perspectiva;

- analizeaza impreuna cu Serviciul contabilitate sursele de finantare a lucrarilor de investitii noi  propuse in lista.

- reactualizeaza periodic devizele generale pentru obiectivele de investitii;

- urmareste comportarea in exploatare a obiectivelor de investitii in perioada de garantie si dupa aceea, propune masurile ce se impun in cazul unor vicii ascunse;

- Intocmeste documentatii de obtinere a autorizatiilor de constructii pentru obiectivele de investitii;

 coordoneaza investitiile in sectorul urban;

- participa la planificarea corespunzatoare a  resurselor financiare alocate investitiilor ;

- asista autoritatea publica in procesul de accesare si atragere a fondurilor pentru investitii,inclusiv cele europene;

- monitorizeaza si coordoneaza implementarea strategiilor locale a planurilor de implementare aferente in cazul oraselor in colaborare cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale organizate teritorial;

- organizeaza baza de date pentru investitiile administratiei publice locale;

-controleaza modul de derulare a investitiilor si cheltuire a fondurilor alocate;

- participa la pregatirea portofoliului de proiecte eligibile pentru dezvoltarea localitatii urbane pentru diverse programe de finantare(buget de stat si fonduri europene)

- exercita si alte atributii stabilite prin lege sau dispozitii ale primarului;

- participa la elaborarea programului anual al achizitiilor,pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul primăriei;

- elaboreaza sau ,dupa caz,coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire ori in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs,in cazul atribuirii contractelor de produse si servicii ;

- indeplineste obligatiile referitoare la publicitate,astfel cum sunt acestea prevazute de Ordonanta de Urgenta nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;

- aplica si finalizeaza procedurile de atribuire ;

- elaboreaza o nota justificativa in toate situatiile in care procedura de atribuire propusa pentru a fi aplicata este alta decat una dintre cele prevazute la art.20,alin1 din OUG nr.34/2006 sau,in cazul atribuirii unui contract sectorial,la art.251,alin 1 din OUG 34/2006;

-intocmeste note (referate) privind determinarea valorii estimate,fara TVA a contractelor de achizitie publica cu justificarea aplicarii procedurii pentru atribuirea contractelor de achizitie publica ;

- transmite spre publicare anunturile de intentie,de participare si de atribuire catre operatorul SEAP.;

- asigura relatia cu Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si Consiliului National de Solutionare a ontestatiilor,conform legii ;

- participa la comisiile de inventariere ;

- tine evidenta contractelor economice incheiate de primaria com. la concesiunile de lucrari publice sau de servicii transmite spre publicare anunturile de participare catrea operatorul SEAP sau JOUE intr-o limba oficiala a limbii europene ;

- participa cu membrii comisiei la deschiderea ofertelor si a altor documente care insotesc oferta, verifica indeplinirea criteriilor de calificare de catre ofertanti,din punct de vedere al modului in care acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini ;

- verfica propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti ;

- elaboreaza in colaborare cu Compartimentul contencios juridic propunri de anulare a procedurii de atribuire si a raportului procedurii de atribuire ,potrivit legii ;

- transmite spre publicare in SEAP informatii referitoare la identiataea ofertantului castigator,la serviciile sau lucrarile publice care fac obiectul contractului de concesiune ;

- intocmeste raportul anual privind contractele atribuite in anul anterior si le transmite catre ANRMAP ;

- tine evidenta contractelor incheiate in cadrul primariei;

- urmareste stadiul decontarii lucrarilor;

- urmareste derularea contractelor si respectarea clauzelor contractuale;

- anunata biroul achizitii de finalizarea contractelor in vederea intocmirii notelor  de constatare a indeplinirii contractelor ce se transmit la ANRMAP;

- intocmeste informari si referate cu privire la activitatea specifica compartimentului;

- solutioneaza impreuna cu serviciul Juridic sesizarile refertoare la inchiderea,executarea, incetarea si rezilierea contractelor din partea celorlalte parti contractante sau a tertilor;

- intocmeste acte aditionale referitoare la modificarea clauzelor contractuale;

- in urmarirea contractelor propune masuri de regularizare financiara,aplicarea de penalizari pentru neindeplinirea clauzelor contractuale;

- indeplineste si alte sarcini date de superiori pe cale ierarhica;

 

Implementare proiecte

Atributii:

- Identificarea problemelor economice şi sociale ale orasului care intră sub incidenţa asistenţei financiare internaţionale acordate în mod special de U.E.

- Identificarea cererilor de propuneri cu un grad semnificativ de interes pentru comunitate, lansate de instituţiile şi organismele naţionale, europene şi internaţionale;

- Identificarea şi contractarea unor potenţiali parteneri pentru Proiectele cu finanţare internaţională derulate de către autoritatea locală;

- Stabilirea de contacte cu ordonatorii comunitari de credite, respectiv cu organismele şi instituţiile naţionale, europene şi internaţionale implicate în managementul şi monitorizarea Proiectelor;

- Centralizarea ofertelor şi studiilor de proiecte cu posibilităţi de finanţare de interes pentru comunitate;

-Adaptarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orasului la Agenda 21;

-Urmărirea obiectivelor din Strategia de dezvoltare durabilă a orasului;

-Iniţierea şi asigurarea pregătirii condiţiilor de aplicare a unor programe cu finanţare internaţională în diferite domenii (infrastructură locală, participare cetăţenească, marketing social, informatizarea serviciilor, etc.);

-Elaborarea şi redactarea aplicaţiilor pentru programe şi proiecte în vederea atragerii de fonduri cu finanţare internaţională pentru investiţii privind îmbunătăţirea calităţii activităţilor din administraţia publică locală şi a vieţii comunităţii locale în general;

- Realizarea unei evidenţe a proiectelor derulate şi în curs de derulare în cadrul autorităţii locale pe baza fondurilor internaţionale;

-Elaborarea şi prezentarea unor rapoarte şi informări privind proiecte cu finanţare internaţională derulate de către autoritatea locală, stadiul acestora la cererea Consiliului Local şi a Primarului;

-Coordonarea tuturor activităţilor legate de supervizarea şi implementarea proiectelor cu finanţare internaţională;

-Crearea şi actualizarea continuă a bazei de date cu informaţii despre finanţatori (nume, adrese, direcţii de finanţare, sume minime şi maxime, termene limită, condiţii de eligibilitate) şi granturile interne şi externe;

-Realizarea unui sistem de arhivare a programelor conform legislaţiei în vigoare şi a cerinţelor UE;

-Îndrumarea şi monitorizarea derulării programelor cu finanţare internaţională, păstrând legătura între finanţatori şi instituţie;

-Răspunderea directă pentru toate sarcinile şi obligaţiile impuse de instituţiile finanţatoare;

-Îndeplinirea tuturor responsabilităţilor financiare, verificarea facturilor pentru serviciile executate stipulate în contractele de lucrări şi servicii şi păstrarea unei evidenţe financiare a contractelor pentru lucrări şi servicii;

-Întocmirea rapoartelor intermediare şi finale vizând derularea Programelor cu finanţare internaţională sau a altor programe, anual sau de câte ori se solicită;

-Coordonarea aspectelor legate de semnarea şi implementarea contractelor;

-Coordonarea, monitorizarea şi sprijinirea Consultanţilor în derularea contractelor;

-Analizarea şi depunerea rapoartelor întocmite de Consultanţi şi/sau de persoanele avizate;

-Publicarea conţinutului proiectelor, într-o formă adecvată şi diseminarea lor în mass-media;

-Realizarea şi distribuirea de materiale informative şi educative cu privire la proiectele implementate;

-Participarea la întocmirea rapoartelor şi verificarea legalităţii acestora, în vederea adoptării Hotărârilor Consiliului Local privind implementarea proiectelor;

-Participarea la discuţiile comisiilor, înaintea şedinţelor Consiliului Local, pentru a răspunde la întrebările specifice privind implementarea proiectelor;

-Ţinerea evidenţei şi răspunderea pentru toate actele pe care le instrumentează;

-Urmărirea rezolvării corespondenţei în conformitate cu legislaţia în vigoare;

-participă la implementarea şi monitorizarea proiectelor câştigate sau a  proiectelor derulate de către instituţie ;

-identifică idei de proiecte, fundamentează şi realizează pachetul de aplicatie în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile  finantate atât prin Programul Operational Regional, cât şi prin alte programe ;

-elaborareaza portofoliul de proiecte proprii propuse pentru finanţare din fonduri externe sau/şi interne;

-analizează şi supune aprobării conducerii Primăriei propunerile de colaborare şi asociere cu agenţi economici din ţară şi străinătate în vederea realizării unor servicii publice de interes local. ;

-elaborareaza propuneri şi proiecte de promovare a imaginii  în ţară şi străinătate ;

-asigură optimizarea fluxurilor  informaţionale între Primărie şi Consiliul judeţean,Institutia Prefectului si  institutiile deconcentrate ;

-asigură traducerea documentelor/corespondenţei, materiale informative în şi din limba engleză cum ar fi : contracte, broşuri, pliante, afişe, oferte, invitaţii la diferite evenimente internaţionale , cereri de finanţare;ş.a.m.d ;

coroboreaza şi armonizeaza proiectele cu finanţare externă cu legislaţia europeană  şi cu normele legale şi financiar contabile româneşti ;

-asigura utilizarea eficienta si corecta   fondurilor, precum si implementarea proiectelor in conformitate  cu obiectivele stabilite prin acestea, respectand conditiile stabilite de Comisia Europeana ;

-asigura informarea corespunzatoare a aorganismelor intermediare, a autoritatilor de plata si de managament  referitor  la respectarea procedurilor cu privire  la verificarea autencitatii cheltuielilor, implementarea proiectelor  conform obiectivelor propuse si conditiilor stabilite de Comisia Europeana ;

-asigura vizibilitatea proiectelor finantate prin fonduri europene ;

-asigura intocmirea bugetelor proiectelor, respectand HG759/2007 ;

-asigura incadrarea in bugetul local  a cheltuililor conexe, a cofinantarii si cheltuielilor neeligibile  aferente proiectelor cu finantare externa ,conform OG29/2007 ;

-asigura respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal,recunoasterii reciproce, transparentei, proportionalitatii, eficientei utilizarii fondurilor publice , asumarea raspundereii in realiarea procedurilor de achizitie publica ;conform OUG 34/2006 actualizata ;

-asigura respectarea HG-28/2008 in realizarea studiilor de fezabilitate  aferente fondurilor nerambursabile ;

-întomeste raportările tehnice  si financiare intermediare si finale aferente proiectelor implementate ;

-colaborează cu organismele intermediare si autoritatile de management  în vederea unei bune implementări a proiectelor ;

-se informează permanent în legătură cu modificările apărute în structura instituţiilor şi organismelor din cadrul UE .

 

 

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE

            Atribuţii:

Incasarea impozitelor si taxelor;

Verifica corectitudinea borderourilor de debitare – scadere;

Tine evidenta debitelor pe categorii de impozite si taxe;

Ia masurile necesare corectarii anomaliilor aparute in baza de date;

Intretine, administreaza, arhiveaza si exploateaza baza de date conform legislatiei in vigoare si a documentatiei programului informatic pentru evidenta si incasarea impozitelor;

Asigura securitatea informatiilor in timpul prelucrarii;

Intretine si asigura buna functionare a intregului echipament  informatic din cadrul Compartimentului de Impozite si Taxe;

Pasteaza confidentialitatea datelor aflate in baza de date.

Incaseaza veniturile din impozite, taxe, amenzi si alte venituri in numerar nemijlocit de la contribuabili, in conformitate cu dispozitiile legale;

Introduce in baza de date a institutiei actele de impunere, de modificare a masei impozabile si de scoaterea din evidenta a bunurilor impozabile sau taxabile;

Elibereaza Certificate fiscale;

Opereaza borderourile de debitare/scadere

Inregistreaza si tine evidenta tuturor proceselor verbale de amenda primite prin posta sau registratura apartinand persoanelor fizice destinate institutiei in vederea urmaririi acestora de catre serviciiile de specialitate;

Verifica corectitudinea intocmirii proceselor verbale de amenda primite de catre institutie, in conformitate cu legislatia in vigoare;

Introduce in baza de date a programului de impozite si taxe procesele verbale de amenzi apartinand persoanelor fizice ;

Intocmeste procese verbale de predare a amenzilor catre serviciile de urmarire pentru persoane fizice ;

Pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate si raspund pentru legalitatea actiunilor intreprinse;

Organizeaza si raspunde de buna functionare si corectitudinea sistemelor informatice de calcul si a bazelor de date in sistem electronic al institutiei;

Gestioneaza programul de impozite si taxe locale in centrele institutiei;

Gestioneaza baza de date si programele aplicatiei pentru evidenta taxelor si impozitelor locale (actualizare date, setare drepturi utilizatori, modificari constante fiscale);

Instaleaza sisteme de operare, software, imprimante, etc

Zilnic verifica dosarele cu acte conform extraselor de cont in vederea conducerii evidenţei contabile analitice pe persoane fizice si juridice pentru impozite şi taxe locale;

Întocmeşte lunar balanţa de verificare a veniturilor ;

Trimestial intocmeşte situaţia financiară pentru sursele de venituri ale I.T.L.

Conduce evidenţa borderourilor manuale de debite şi scădere verificînd operarea corectă a acestora in evidenţa nominală şi centralizată.

Pe baza referatelor de virare întocmite de serviciul constatare persoane juridice şi fizice, face virări de la un cont la altul.

Pe baza referatelor de restituire intocmite de serviciul constatare persoane fizice si juridice sau a cererilor de restituire depuse de contribuabili pentru taxe judiciare, taxe notariale se intocmeşte incheierea de restituire.

Se intocmeşte pe baza cererilor de restituire, borderourile de restituire, pentru plata sumelor restituite contribuabililor.

Ţine evidenţa imprimatelor cu regim special (chitanţiere,procese verbale de contraventie,etc).

Ţine evidenţa verificărilor gestionare.

Lunar verifică concordanţa validărilor efectuate  de Compartimentul Incasare impozite si taxe cu execuţia transmisă de Trezorerie

Întocmeşte orice alte situaţii privind veniturile solicitate de conducerea instituţiei sau de alte organe.

La inceputul anului urmareşte deschiderea evidenţelor contabile conform clasificaţiei bugetare privind ramăşiţele, suprasolvirile si debitele iniţiale.

Lunar verifică registrul partizi intocmit pentru persoane fizice si juridice cu centralizarea lunară a validarilor şi cu execuţia transmisă de Trezorerie în vederea înlaturării eventualelor neconcordanţe.

Anual stabileşte soldul contabil, iar în cazul constatării unor deficienţe împreună cu administratorul bazei de date procedează la verificarea şi corectarea acestora.

Ţine evidenţa centralizaţa a insolvabililor.

Colaborează cu alte organisme si autorităţi publice.

Asigura securitatea informatiilor in timpul prelucrarilor;

Acordarea asistentei pentru inregistrare fiscala a platitorilor de impozite;

Acordarea asistentei privind termenele de depunere a declaratiilor si penalitatile aplicate pentru depunerea cu intarziere a acestora;

Acordarea asistentei pe linia completarii declaratiilor estimative, speciale si de venit global, modul de completare a rubricilor din formulare;

Acordarea asistentei pe linia noutatilor legislative privind obligatiile fisclae,solutionarea spetelor referitoare aplicarii legislatiei fisclae in domeniul impozitelor aplicabile persoanelor fizice;

Acordarea asistentei in legatura cu achitarea obligatiilor la bugetul de stat, termene de plata, majorarile si penalitatile aplicate in caz de intarziere a platii impozitelor, modalitatea de plata(prin casierie sau prin virament), modul de stingere a creantelor bugetare prin alte modalitati(compensare,lichidare,s.a.);

Acordarea asistentei in domeniul aplicarii facilitatilor fiscale prevazute de Codul Fiscal;

Primirea contestatiilor;

Verificarea dosarului contestatiei inaintat de organele care au incheiat actul administrativ contestat;

Solicitarea de la contestatar a documentelor necesare completarii acestora;

Solicitarea punctului de vedere a organului emitent al actului alocat;

Se verifica daca s-a indeplinit procedura pentru a fi documentul(se analizeaza din punct de vedere procedural);

Se va tine cont de punctele de vedere ale partilor, de probele administrate,de normele legale aplicate la situatia de fapt stabilita, raspunzandu-se la fiecare capat de cerere;

Redacteaza decizia de solutionare a contestatiei cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data emiterii intr-un numar de exemplare corespunzator(de obicei 4-5 exemplare)

Calculeaza si stabileste impozitele si taxele locale prevazute de lege, datorate de persoanele fizice si juridice din raza sa de activitate, stabilite de Consiliul Local in baza Codului Fiscal;

Intocmeste borderourile de debite si scaderi, urmareste operarea lor in evidentele sintetice si analitice si transmiterea spre executare la organele de incasare;

Urmareste intocmirea si depunerea in termenele cerute de lege a declaratiilor de impunere de catre contribuabili;

Gestioneaza documentele referitoare la impunerea fiecarui contribuabil, grupate intr-un dosar fiscal;

Aplica sanctiunile prevazute de actele normative tuturor persoanelor fizice si juridice ce incalca legislatia fiscala si ia toate masurile ce se impun pentru inlaturarea deficientelor constatate;

Tine evidenta debitelor din impozite si taxe si din modificari de debite initiale, analizeaza fenomenele rezultate de aplicarea legislatiei fiscale si informeaza conducerea asupra problemelor deosebite, propunand masurile ce se impun;

Verfica persoanele fizice si juridice cu privire la declaratiile de impunere si intocmeste nota de constatare privind corecta stabilire si achitare a impozitelor si taxelor locale, conform legislatiei in vigoare;

Elibereaza la cerere „certificate de atestare fiscala” si „certificate de nesechestrare” pentru bunurile supuse impozitarii;

Intocmeste dosarul cuprinzand documentele necesare efectuarii compensarilor si restituirilor de obligatii bugetare si le inainteaza spre aprobare;

Analizeaza, cerceteaza si solutioneaza cererile cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale conform Codului Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003;

Instiinteaza la inceputul anului si ori de cate ori este nevoie contribuabilii asupra sumelor datorate bugetului local conform dispozitiilor legale;

Centralizeaza datele statistice privind activitatea serviciului, pe baza carora intocmeste si transmite informatiile si raportarile Consiliului Local;

Intocmeste pe baza datelor  detinute centralizatorul listelor de ramasite si de- suprasolvire, pe tipuri de impozite si taxe;

Realizeaza activitatea de constatare, stabilire si intocmirea a borderourilor de debite si scaderi a impozitelor si taxelor datorate bugetului local de catre contribuabili persoane fizice: impozitul pe  cladiri, impozitul pe terenuri , taxa asupra mijloacelor de transport, etc.; 

Exercita controlul fiscal  verificând persoanele fizice posesoare de bunuri impozabile asupra veridicitatii declaratiilor de impunere, asupra modificarilor intervenite, modificând unde este cazul impunerile initiale si luând masuri pentru încasarea diferentelor de impozit stabilite;

Analizeaza, solutioneaza si opereaza în baza de date cererile de scutire de la plata impozitelor si taxelor locale, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

Constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de actele normative pentru nedepunerea declaratiilor de impunere sau depunerea acestora peste termen;

Efectueaza rectificari de rol, impuneri si încetari de rol, efectueaza analize si întocmeste informari în legatura cu verificarea, constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor în sarcina persoanelor fizice;

Verifica documentele privind cererile de restituire în numerar privind existenta plusului de încasari la unele debite din impozite si taxe, la care nu mai apar termene de plata si opereaza în baza de date aceste restituiri;

Intocmeste referatul de restituire pentru sumele platite de catre contribuabil în plus sau eronat la bugetul local;

Pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate;

Raspunde pentru legalitatea si eficienta operatiunilor prezentate în documente;

Consiliaza contribuabilii în vederea întocmirii declaratiilor de impunere si în orice alte probleme în legatura cu impozitele si taxele locale;

Intocmeste documente pe suport material sau magnetic privind modificarile zilnice efectuate în baza de date;

Verifica la sfirsitul anului, listele de ramasite si pe baza acestora efectueaza inventarierea masei impozabile pentru persoane fizice.

Realizeaza activitatea de constatare si stabilire a impozitelor si taxelor datorate bugetului local de catre persoanele juridice: impozitul pe cladiri si terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultura sau silvicultura, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama, impozitul pe spectacole, taxe speciale etc.;

Intocmeste borderourile de debitare, modificare a masei impozabile si de scoatere din evidenta a bunurilor impozabile sau taxabile;

Analizeaza si solutioneaza cererile contribuabililor persoane juridice privind restituirea sau compensarea unor sume nedatorate, platite în plus sau eronat la bugetul local;

Gestioneaza toate documentele referitoare la impunerea contribuabililor persoane juridice;

Efectueaza controlul fiscal verificând persoanele juridice din punct de vedere al masei impozabile, precum si calculul impozitelor si taxelor datorate bugetului local;

Analizeaza si verifica corectitudinea documentelor si declaratiilor privitoare la impunere;

Solicita si verifica documente, înscrisuri, registre sau evidente contabile ale persoanelor juridice controlate, necesare realizarii obiectului controlului;

Stabileste în sarcina contribuabililor persoane juridice diferente de impozite si taxe pentru nerespectarea obligatiilor fata de bugetul local si calculeaza, potrivit legii, majorari de întârziere pentru neplata în termenele legale a impozitelor datorate;

Verifica persoanele juridice din punct de vedere al încadrarii în perioadele de scutire, conform prevederilor actului normativ în baza caruia au fost aprobate;

Asigura aplicarea unitara a legislatiei cu privire la impozitele si taxele locale datorate de persoanele juridice;

Efectueaza actiuni de control în vederea verificarii modului de declarare, stabilire, constatare, impunere si achitare a obligatiilor de plata catre bugetul local, a identificarii si impunerii cazurilor de evaziune fiscala;

Constata contraventiile si infractiunile din punct de vedere al obligatiilor catre bugetul local si ia masuri, conform legislatiei în vigoare;

Analizeaza aspectele si fenomenele rezultate din aplicarea legislatiei fiscale si informeaza operativ conducerea asupra problemelor deosebite constatate, luând sau propunând masurile care se impun;

Ia masuri pentru verificarea constatarilor facute de organele de specialitate prin stabilirea sau, dupa caz, modificarea impunerilor stabilite în sarcina contribuabililor persoane juridice;

Analizeaza si prezinta organelor competente avize sau propuneri în legatura cu acordarea de amânari, esalonari, reduceri, scutiri si restituiri de impozite si taxe, precum si majorari de întârziere;

Efectueaza analize si întocmeste informari în legatura cu verificarea, constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor în sarcina persoanelor juridice, rezultatele actiunilor de verificare si impunere, masurile luate pentru nerespectarea legislatiei fiscale, cauzele care genereaza fenomenele de evaziune fiscala în sectorul de care se ocupa si propune masuri pentru îmbunatatirea legislatiei de impozite si taxe locale;

Verifica la sfirsitul anului, listele de ramasite si pe baza acestora efectueaza inventarierea masei impozabile pt.persoane juridice

Pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate;

Raspunde pentru legalitatea si eficienta operatiunilor prezentate în documente;

Asigura aplicarea unitara a legislatiei cu privire la impozitele si taxele locale datorate de persoanelefizice si  juridice;

Ia masuri pentru verificarea constatarilor facute de organele de specialitate prin stabilirea sau, dupa caz, modificarea impunerilor stabilite în sarcina contribuabililor persoane fizice si juridice;

Analizeaza si prezinta organelor competente avize sau propuneri în legatura cu acordarea de amânari, esalonari, reduceri, scutiri si restituiri de taxe speciale;

Efectueaza analize si întocmeste informari în legatura cu verificarea, constatarea si stabilirea  taxelor speciale aflate  in sarcina persoanelor fizice si juridice, rezultatele actiunilor de verificare si impunere, masurile luate pentru nerespectarea legislatiei fiscale, cauzele care genereaza fenomenele de evaziune fiscala în sectorul de care se ocupa si propune masuri pentru îmbunatatirea legislatiei de  taxe locale;

Verifica la sfirsitul anului, listele de ramasite si pe baza acestora efectueaza inventarierea masei impozabile pt.persoane juridice

Pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate;

 Raspunde pentru legalitatea si eficienta operatiunilor prezentate în documente;

 Urmareste si incaseaza taxele speciale stabilite prin hotaririle de Consiliul Local;

Intocmeste actele necesare aplicarii procedurii de executare silita, inclusiv titlul executoriu pentru creantele constate

Asigura si organizeaza, atunci cand este cazul, ridicarea si depozitarea bunurilor sechestrate;

Numeste custodele si administratorul sechestrului;

Efectueaza sau solicita evaluarea bunurilor sechestrate;

Organizeaza si asigura in conditiile legii valorificarea bunurilor sechestrate;

Colaboreaza cu organele Ministerului de Interne, Oficiul Registrului Comertului , organele Ministerului Justitiei, si alte organe ale administratiei publice, precum si cu organele bancare, in vederea realizarii creantelor bugetare prin executare silita sau alte modalitati.

Intocmeste dosarul cuprinzand documentele necesare efectuarii compensarilor si restituirilor de obligatii bugetare ale debitorilor in vederea inaintarii spre aprobare;

Intocmeste nota de constatare si nota privind compensarea obligatiilor bugetare, varsate in plus la buget;

Dispune, pe baza conventiilor incheiate cu debitorii sau cu terte persoane juridice ori fizice, transmiterea sau stingerea obligatiilor bugetare, prin modalitatile prevazute de lege;

Intocmeste documentatile si propunerile privind debitori insolvabili cu avizul comp. juridic si e prezinta spre aprobare conducerii sau face cercetari suplimentare;

Verifica periodic contribuabili inscrisi in evidenta separa si urmareste starea de insolvabilitate pentru acestia in cadrul termenului de presecriptie;

Repartizeaza sumele realizate prin executare silita potrivit ordinii de preferinta prevazuta de lege, in cazul in care, la executarea silita participa mai multi creditori;

Participa, impreuna cu juristii unitatii, in cauze referitoare la contestatiile la executare, infintarea masurilor asiguratorii, aplicarea dispozitiilor privind ordonanta presidentiala , precum si in alte cauze care au ca obiect realizarea creantelor bugetare;

Solutioneaza cererile platitorilor prin care se solicita relatii referitoare la aplicarea executarii silite si a modalitatilor de stingere a creantelor bugetare;

Elaboreaza, pe baza datelor detinute, informari si situatii privind realizarea creantelor bugetare, solicitate de organele ierarhic superioare;

Elaboreaza informari referitoare la modul de solutionare a unor probleme deosebite intampinate in realizarea creantelor bugetare;

Asigură, potrivit  legii, reprezentarea instituţiei si a Consiliului local  la  instanţele judecătoreşti precum şi în raporturile cu persoanele juridice sau fizice interesate ;

Intocmeste evidenta debitelor primite spre executare ;

Intocmeste si asigura comunicarea somatiilor catre debitorii impotriva carora s-a demarat executarea silita;

Efectueaza identificarea bunurilor mobile si imobile care urmeaza a fi sechestrate, intocmeste procesele-verbale de identificare a bunurilor imobile si procesele-verbale de sechestru a bunurilor imobile;

Identifica tertii, persoane fizice care au datorii catre debitorii urmariti in vederea efectuarii popririlor;

Identifica bancile si conturile bancare la care debitorii au conturi  si deruleaza operatiuni in vederea blocarii  si executarii silite;

Intocmeste documentele pentru efectuarea de popriri si blocari de conturi in banca  pentru debitorii rau platnici;

Organizeaza evaluarea  bunurilor si numesc administratorii  bunurilor pe perioada sechestrului;

Asigura ridicarea  bunurilor sechestrate, valorificarea bunurilor sechestrate dupa ce  s-a efectuat evaluarea acestora;

Urmareste indeplinirea masurilor legale de publicitate cerute in cazul executarii silite ;

Intocmeste dosarul de organizare a sedintelor de licitatie(stabileste data licitatiei impreuna cu comisia de licitatie si procedeaza la publicarea anuntului de licitatie);

Dupa incheierea licitatiei intocmeste procesul-verbal privind cheltuielile de executare 

si procedeaza la distribuirea sumelor incasate in urma licitatiei;

Realizeaza ridicarea sechestrului , a popririlor  si a blocarilor de conturi pentru debitorii care si-au achitat integral obligatiile fata de buget;

Intocmeste documentele necesare declararii starii de insolvabilitate pentru debitorii aflati in executare.Tine evidenta insolvabililor pana la scaderea definitiva din evidente conform legii;

verifica adresele si ia masuri  de identificare a debitorilor aflati in executare silita care si-au schimbat adresele, obtine datele necesare urmaririi debitelor de la Registrul Comertului, banci, organele Ministerului de Interne, ale Ministerului de Justitie etc.;

Verifica la sfirsitul anului, listele de ramasita si ia masurile ce se impun, in conditiile legii, in vederea lichidarii pozitiilor de rol cu datorii ;

Transmite spre urmarire debitele, organelor teritoriale competente pentru debitorii aflati in executare ce si-au schimbat domiciliul;

Verifica corecta intocmire a titlurilor executorii transmise spre executare institutiei noastre si efectueaza adresele de retur pentru cele care nu intrunesc conditiile legale de punere in executare silita.

Intocmeste borderourile de debite -scaderi pentru creantele aflate in executare silita  in baza dovezilor de plata sau a documentelor legale de anulare a creantei fiscale.

Se deplaseaza in teren pentru incasarea creantelor aferente bugetului local, pentru intocmirea notelor de constatare si verificare a exactitatii starii de fapt a contribuabililor.

Intocmeste dosarele pentru persoanele fara venituri sau bunuri urmaribile in vederea transmiterii la instantele de judecata pentru schimbarea masurilor contraventionale : « in munca in folosul comunitati » .

 Intocmeste evidenta debitelor primite spre executare silita ;

Intocmeste si asigura comunicarea somatiilor si a titlurilor executorii catre debitorii impotriva carora s-a demarat executarea silita;

Efectueaza identificarea bunurilor mobile si imobile care urmeaza a fi sechestrate, intocmeste procesele-verbale de identificare a bunurilor imobile si procesele-verbale de sechestru a bunurilor imobile;

Identifica tertii, persoane juridice care au datorii catre debitorii urmaritii in vederea efectuarii popririlor;

Identifica bancile si conturile bancare la care debitorii au conturi  si deruleaza operatiuni in vederea  executarii silite prin poprire;

Efectueaza procedurile preliminare pentru  vanzarea la licitatie a bunurilor sechestrate , organizeaza evaluarea  bunurilor si numesc administratorii  bunurilor pe perioada sechestrului;

Asigura ridicarea  bunurilor sechestrate si intocmesc documentele necesare;

Urmareste indeplinirea masurilor legale de publicitate cerute in cazul executarii silite ;

Dupa incheierea licitatiei intocmeste procesul-verbal privind cheltuielile de executare  si procedeaza la distribuirea sumelor incasate in urma licitatiei;

Realizeaza ridicarea sechestrului , a popririlor  si a blocarilor de conturi pentru debitorii care si-au achitat integral obligatiile fata de buget;

Intocmeste documentele necesare declararii starii de insolvabilitate pentru debitorii aflati in executare.Tine evidenta insolvabililor pana la scaderea definitiva din evidente conform legii;

verifica adresele si ia masuri  de identificare a debitorilor aflati in executare silita care si-au schimbat adresele, obtine datele necesare urmaririi debitorilor de la Registrul Comertului, banci, organele Ministerului de Interne, ale Ministerului de Justitie etc.;

Verifica la sfirsitul anului listele de ramasita si ia masurile ce se impun, in conditiile legii, in vederea lichidarii pozitiilor de rol cu datorii ;

Transmite spre urmarire debitele, organelor teritoriale competente pentru debitorii aflati in executare ce si-au schimbat domiciliul ;

respectarea normelor legale cu privire la :

existenta, integritatea, pastrarea si paza bunurilor si valorilor de orice fel detinute cu orice titlu;

utilizarea valorilor maeriale de orice fel,declasarea si casarea de bunuri;

efectuarea ,în numerar sau prin cont a încasarilor si platilor, în lei si valuta,de orice natura, inclusiv a salariilor si a retinerilor din acestea si a altor obligatii fata de salariati;

întocmirea si circulatia documentelor  primare, documentelor tehnic-operative si contabile;

 

Managementul calităţii

Atributii :

-Elaboreaza, planifica si urmareste implementarea unor programe anuale de dezvoltare locala, cu obiective clare precum: dezvoltarea unui mediu economic competitiv, dezvoltarea durabila a serviciilor  publice locale, dezvoltarea si protejarea mediului inconjurator reducerea polarizarii

      sociale ;

-Stabileste contacte si tine legatura cu ONG-urile pentru devoltarea societatii civile, tine evidenta ONG-urilor din localitate si monitorizeaza activitatea acestora in scopul crearii unui parteneriat intre administratia publica locala si ONG-uri, pentru ca impreuna sa initieze proiecte si programe concrete de dezvoltare comunitara locala;

-Desfasoara activitati destinate populatiei minoritare din localitate in vederea aplicarii la nivel local a strategiei Guvernului de imbunatatire a situatiei populatiei minoritare actionand pe patru directii prioritare: educatie, sanatate, locuinte sociale si locuri de munca;

-Asistarea si indrumarea cazurilor sociale pentru populatia minoritara de a beneficia de serviciile sociale oferite de municipalitate (ajutor social, alocatii monoparentale si complementare, ajutor pentru incalzire, cantina sociala etc.);

-Organizeaza, la cerere, intalniri ale cetatenilor si ale organizatiilor neguvernamentale cu autoritatile administratiei publice locale pentru dezvoltarea unor obiective comune europene.

-activităţi de analiză, conceptualizare si proiectare a strategiilor,standardelor si procedurilor de evaluare si asigurare a calităţii;

-activităţi de monitorizare si gestionare a bazei de date privind programele de implementare a managementului calităţii în Primarie;

-activităţi de birotică privind întocmirea si gestionarea documentelor aferente funcţionării sistemului de management al calităţii la nivel instituţional;

-activităţi de instruire, formare si perfecţionare a personalului în domeniul managementului calităţii activităţi de transfer de cunoştinţe si de practici în domeniul managementului calităţii in primarie  prin organizarea de seminarii ştiinţifice, workshop-uri, conferinţe naţionale şi internaţionale şi prin organizarea de vizite de studii si documentare la centre similare din ţară şi străinătate;

-proiectarea şi implementarea procedurilor de autoevaluare instituţională ;

-proiectarea şi implementarea strategiei de  dezvoltare managerială a personalului de conducere, de formare/dezvoltare  a personalului .

 

Compartimnetul Agricol:

Atribuţii :

-Completarea, aducerea la zi şi de înscrierea corectă a datelor în Registrul Agricol.

- Organizarea şi depunerea declaraţiilor anuale, la termenele stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr.1/1992 privind Registrul Agricol.

- Administrarea şi gospodărirea în bune condiţii a pajiştilor naturale proprietatea primăriei,încasarea taxei de păşunat aprobată de Consiliul local  şi de folosirea sumelor încasate conform destinaţiei aprobate.

- Înregistrează cererile producătorilor agricoli şi întocmesc tabelele, conform prevederilor legale,în scopul obţinerii cupoanelor agricole şi a bonurilor valorice pentru achiziţionarea de motorină necesară efectuării lucrărilor agricole;

- Informează populaţia în cazul în care se execută lucrări de profilaxie şi de combatere a bolilor şi dăunătorilor.

-Întocmeşte în termen şi în condiţiile cerute de lege dările de seamă statistice,conform formularisticii transmise de către Direcţia Judeţeană de Statistică.

- Adună şi centralizează informaţiile privind activităţile persoanelor şi instituţiilor de profil.

- Informează populaţia în cazul în care se execută lucrări de profilaxie şi de combatere a bolilor şi dăunătorilor la animale şi plante.

- Întocmeşte şi eliberează adeverinţe privind situaţia agricolă, necesare pentru obţinerea ajutorului de şomaj sau pentru alte drepturi (alocaţie de sprijin, ajutor acordat persoanelor handicapate, bursă etc.)

- Întocmeşte şi eliberează adeverinţe după Registrul agricol.

- Întocmeşte şi eliberează certificate de producător agricol, necesare vânzării produselor agricole în pieţe.

- Întocmeşte şi eliberează bilete de adeverire a proprietăţii animalelor, necesare vânzării acestora în târgurile de animale sau către abatoare.

- Completează, aduce la zi şi înscrie în Registrul agricol datele privind gospodăriile populaţiei şi anume: capul gospodăriei şi membrii acesteia, terenurile pe care le deţin, indiferent de titlu, pe categorii de folosinţă, suprafeţele cultivate cu principalele culturi şi numărul de pomi pe specii, efectivele de animale, pe specii şi categorii, existente la începutul anului şi evoluţia anuală a efectivelor de bovine,porcine, ovine şi caprine, clădirile de locuit şi celelalte construcţii gospodăreşti, mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, tractoarele şi maşinile agricole.

- Întocmeşte contractele de păşunat.

- Întocmeşte dări de seamă statistice cu privire la modul de folosire al terenurilor agricole ale gospodăriilor populaţiei, efectivele de animale existente, producţiile obţinute, construcţii gospodăreşti,maşini agricole şi alte date, conform formularisticii transmisă de Direcţia Judeţeană de Statistică.

- Verifică cererile şi documentele anexate acestora şi întocmeşte propunerile de atribuire înproprietate a terenurilor aferente apartamentelor proprietate privată din blocurile de locuit şi a terenurilor aferente caselor proprietate privată, acolo unde terenurile aferente au fost expropriate.

- Afişează anexele validate de către Comisia judeţeană pentru reconstituirea dreptului de

proprietate privată asupra terenurilor.

- Identifică şi măsoară terenurile pentru care există cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, precum şi în cazul în care există divergenţe între vecini.

- Întocmeşte fişele de punere în posesie, către cei îndreptăţiţi.

- Înmânează celor îndreptăţiţi Titlurile de proprietate şi Ordinele Prefectului privind punerea în posesie a terenurilor cuvenite.

- Aplică legile în domeniul reconstituirii dreptului de proprietate.

- Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale primarului.

 

 

Compartimentul Relatii cu Publicul

             Atributii:

1.Asigură respectarea procedurii si a modalitătilor de aducere la cunostinta publica a proiectelor de acte administrative cu caracter normativ care cad sub incidenta prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica;

2. Înregistrează proiectele de acte administrative si realizează comunicarea acestora după adoptare sau emitere pe baza listelor de comunicare, compartimentelor si persoanelor interesate;

3. Răspunde de aducerea la cunostinta publica a hotărârilor Consiliului Local, a dispozitiilor Primarului si a altor acte administrative cu caracter normativ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 prin:

 a) afisare la sediul institutiei , prin publicare în mijloacele de informare în masa precum si în pagina proprie de Internet;

 b) consultare la sediul institutiei;

4. Asigură distribuirea operativa a corespondentei repartizate formata din: cereri,  reclamatii si sesizări adresate de petenti; urmăreste modul de solutionare a acestora si comunicarea în termen a răspunsurilor către petitionari, lucrări care se evidentiază în registre speciale;

5. Asigură numerotarea, sigilarea si păstrarea registrelor de corespondenta;

6. Asigură primirea, evidenta, păstrarea, conservarea si selectia documentelor din arhiva institutiei si creează conditii de consultare a documentelor arhivate;

7. Primeste si înregistrează în registrul special cererile privind informatiile de interes public conform Legii nr.544/2001, le evaluează sumar stabilind daca informatiile solicitate sunt din categoria celor comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces; afisează la sediul Primăriei informatiile de interes public ce se comunica din oficiu si oferă informatii de interes public din oficiu , zilnic, în cadrul programului de lucru;

8. Răspunde de afisierul relatii cu publicul, colaborează cu toate compartimentele functionale si serviciile publice la întocmirea, constituirea si actualizarea fondului de informatii publice ce se comunica din oficiu si comunica către servicii cererile înregistrate la Legea nr. 544/2001, pentru solutionarea acestora în termenele prevăzute de acest act normativ ;

9.Gestionează declaraţiile de avere ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice fără personalitate juridică ;

10 Gestionează şi înregistrează declaraţiile de interes ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice fără personalitate juridică în “Registrul declaraţiilor de interes”;

 

 

 

 

 

Compartimentul administrativ

  I.GUARDUL

Are urmatoarele atributii:

- se ingrijeste de executarea curateniei in interiorul primariei ;

- se ingrijeste de executarea curateniei in curtea primariei si in imprejurimile acesteia;

- in sezonul rece asigura incalzirea birourilor ;

- raspunde de inventarul din cadrul fiecarui birou;

- indeplineste si alte sarcini date de catre primar, viceprimar, secretar, consiliul local;

- trebuie sa cunoasca si sa respecte cu strictete regulile de protectia muncii ;

 

II.PAZNICUL

Are urmatoarele atributii si raspunderi:

_ Sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite ;

_ Sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile primite in paza si sa asigure integritatea acestora ;

-  Sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu relementarile legale si iesirea din incinta unitatii a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor, documentelor ai altor bunuri ;

_ Sa nu permita acccesul in obiectivele pazite persoanelor aflate in stare de ebrietate ;

_ Sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul 35 pazit, pe cele care incalaca normele interne stabilite prin regulamente proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectivul infractiunii sau al altor fape ilicite, luand masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodata un proces – verbal despre luarea acestor masuri ;

_ Sa incunostiinteze de indata , conducerea unitatii si pe seful ierarhic despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate ;

_ In caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri imediat dupa constatare ;

_ In caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pe pompieri si sa anunte conducerea unitatii si politia ;

_ Sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor, a bunurilor si a valorilor in caz de calamitati ;

_ Sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce-i revin politiei pentru prinderea infractorilor ;

_ Sa pastreza secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor are accces la asemenea date si informatii ;

_ Sa poarte in timpul serviciului armamentul cu care este dotat si sa faca uz de arma numai in cazurile si conditiile prevazute de lege ;

_ Sa poarte uniforma si insemnele distinctive numai in timpul serviciului ;

_ Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul serviciului, sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil, conducerea unitatii despre aceasta ;

_ Sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici si sa fie respectuos in raporturile de serviciu ;

_ Sa execute, in raport cu specificul obiectivului, bunurilor sau valorilor pazite, orice alte sarcini care i-au fost incredintate potrivit planului de paza ;

_ Indeplineste orice alte sarcini incredintate de conducere ;

_ Raspunde dupa caz, disciplinar, material, civil, contraventional sau penal pentru incalcarea cu vina a obligatiilor ce ii revin .

 

III.Muncitorul:

 

- intretine drumurile din cadrul unitatii administrative;

- intretine santurile, partea carosabila a drumurilor, inlatura viiturile la poduri si podete;

- supravegheaza sa nu se execute constructii , imprejmuiri sau plantatii care sa provoace infestarea drumului, sa impiedice vizibilitatea spre drum sa nu pericliteze siguranta circulatiei;

- supravegheaza efectuarea de catre cetateni repararea drumurilor satesti si efectuarea santurilor pe aceste portiuni de drum;

- trebuie sa cunoasca si sa respecte cu strictete regulile de protectia muncii .

 

IV. Atributiile soferilor :

- raspund de mentinerea in stare tehnica buna a autoturismului din dotare.

- raspund de conducerea in stare de siguranta a autoturismului.

- raspund de inventarul din dotarea autoturismului.

- respecta prevederile OUG 192/ 2002 , cu completarile si modificarile ulterioare, privind circulatia pe drumurile publice.

- asigura deplasarea conducerii institutiei si a salariatilor in interes de serviciu, in localitate precum si in alte localitati.

- asigura transportul elevilor la unitatile de invatamant.

- asigura transportul cu materiale, in vederea aprovizionarii cu materiale a

institutiei.

- respecta instructiunile si prevederile legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca ,  Regulamentul de ordine interioara si Regulamentul de organizare si functionare.

- indeplinesc si alte sarcini trasate de conducerea Primariei.

 

V.Atributii PSI:

 

1. Organizarea activitătilor legate de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) ;

2. Indeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare,

certificare, agrementare privind prevenirea si stingerea incendiilor prevăzute de

actele normative in vigoare ;

3. Analiza periodică a capacitătilor legate de prevenirea si stingerea incendiilor;

4. Analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea împrejurărilor si a factorilor determinanti, precum si a unor măsuri conforme cu realitatea ;

5. Participarea efectivă la verificarea însusirii si a modului de aplicare a măsurilor

propuse în planul de prevenire ;

6. Monitorizarea functionării sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor ;

7. Emiterea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.): responsabilitati , lucrul cu foc deschis, interzicerea fumatului in locuri nepermise;

8. Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);

9. Evidenta echipamentelor individuale de protectie;

10. Participarea la evenimentele deosebite ce pot apare (controale sau alte evenimente) ;

11. Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotaririle Guvernului;

12. Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

13. Elaborează programele de optimizare a capacitătii de apărare împotriva incendiilor în domeniul de activitate al autoritătii respective;

14. Face propuneri de reglementare tehnică si organizatorică a activitătii de aparare

împotriva incendiilor în domeniu specific;

15. Controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru aparea împotriva

incendiilor, în cadrul institutiei publice care i-a desemnat;

16. Elaborează si supune spre analiză conducătorului institutiei, raportul anul de evaluare a nivelului de aparare împotriva incendiilor din domeniul de activitate;

17. Analizează anual respectarea incadrării în criteriile de constituire a serviciilor de

urgentă din institutie si unitătile subordonate, dotarea cu mijloace de apărare

împotriva incendiilor si face propuneri de optimizare a acestora;

18. Elaborează si inaintează spre aprobare programe de informare si educatie specifică.

 

VI.Activitatea de arhiva:

 

     Atributii:

-sprijina serviciile de specialitate in arhivarea documentelor create anual in compartimentul respectiv pe care le preia la arhiva primariei, in termen de 2 ani de la crearea lor;

 -ia masuri cu privire la selectionarea, conservarea si predarea materialului arhivistic la Filiala Mehedinti a Arhivelor Nationale, dupa expirarea termenelor de pastrare in arhiva proprie;

-ţine evidenta inventarelor cu documentele intrate in arhiva si a miscarii acestora in timp;

-inventariaza documentele intrate in arhiva, conform prevederilor Legii nr.16/1996, pe baza de inventare, urmarind ca acestea sa fie ordonate cronologic;

-ordoneaza dosarele pe an, compartimente de munca, termene de pastrare;

-pentru documentele care pot fi scoase din arhiva intocmeste procese verbale care vor fi supuse aprobarii conducerii institutiei si spre confirmare Filialei Mehedinti a Arhivelor Nationale;

-In cazul semnalarii pericolului de degradare a documentelor, va propune masuri de inlaturare a acestora conducerii institutiei;

-Raspunde de accesul in arhiva si utilizarea documentelor numai in stricta conformitate cu legea;

-Intocmeste, la cerere, copii si extrase de pe documentele pe care le detine si la prezinta spre verficare si semnare secretarului primariei;

-Inregistreaza corespondenta intrata in institutie si urmareste modul de rezolvare

-Opereaza intrari-iesiri de documente, retine si repartizeaza lucrari potrivit destinatiei date;

-Asigura comunicarea acestora in toate compartimentele;

-Respecta circuitul documentelor potrivit graficului de inregistrare si pastreaza secretul de serviciu;

-Asigura transmiterea lucrarilor urgente catre toate compartimentele din institutie si preia confirmarile pe care le anexeaza in copii;

-Raspunde tutror solicitarilor telefonice si face legatura cu persoanele in sarcina carora se fac referinte

-Indosariaza, numeroteaza si arhiveaza prin semnatura, toate documentele si actele de secretariat pe care le gestioneaza, pana la predarea lor in arhiva;

-Respecta Normele de Protectia Muncii , Normele de Protectie si Stingere a Incendiilor si toate -Normele din cadrul serviciului;

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila

 

In baza HCL _________ privind infiintarea, organizarea si functionarea Serviciului Public

Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila si a Regulamentului de organizare si functionare adoptat prin HCL _________, atributiile SPCLEP - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, sunt :

I. Principale

II. Specifice

III. Pe linie informatica

IV. Pe linie de analiza –sinteza, secretariat si relatii cu publicul

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor are

urmatoarele

IAtributii principale:

 

1. primeste cererile si documentele necesare in vederea eliberarii cartilor de identitate,

cartilor de alegator si le inainteaza serviciilor publice comunitare judetene de evidenta a

persoanelor;

2. primeste de la serviciile publice comunitare competente cartile de identitate, cartile de

alegator, pe care le elibereaza solicitantilor;

3. inregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile

intervenite in statutul civil, in domiciliul si resedinta persoanei, in conditiile legii;

4. actualizeaza, utilizeaza si valorifica Registrul local de evidenta a persoanei, care contine datele de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul in raza de competenta teritoriala a serviciului public comunitar respectiv;

5. furnizeaza, in cadrul Sistemului national informatic de evidenta a populatiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a populatiei;

6. furnizeaza, in conditiile legii, datele de identificare si de adresa ale persoanei catre

autoritatile si institutiile publice centrale, judetene si locale, agentii economici si catre

cetateni;

7. intocmesc listele electorale permanente in colaborare cu structurile teritoriale ale

Centrului National pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenta a Persoanelor.

8. constata contraventiile si aplica sanctiuni, in conditiile legii;

9. tin registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate;

10. indeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale.

 

II . Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor are

urmatoarele

Atributii specifice :

 

1. organizeaza activitatea de eliberare a actelor de identitate si a cartilor de alegator, sens in care primeste, analizeaza si solutioneaza cererile pentru schimbarea cartilor de identitate, stabilirea , restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum si acordarea vizei de resedinta, in conformitate cu prevederile legale;

2. pentru indeplinirea intocmai a atributiilor si sarcinilor din competenta, raspunde de

aplicarea intocmai a dispozitiilor legale, a ordinelor si instructiunilor care reglementeaza

activitatea pe linia regimului de evidenta a persoanelor;

3. inregistreaza toate cererile, in registrele corespunzatoare fiecarei categorii de lucrari, in

conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

4. raspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare si inscrise in

formularele necesare eliberarii actelor de identitate;

5. colaboreaza cu formatiunile de politie organizand in comun actiuni si controale la locuri de cazare in comun, hoteluri, moteluri, campinguri si alte unitati de cazare turistica, in vederea identificarii persoanelor nepuse in legalitate pe linie de evidenta a persoanelor,

precum si a celor urmarite in temeiul legii;

6. asigura aplicarea mentiunilor corespunzatoare in actele de identitate ale cetatenilor fata de care s-a luat masura interdictiei de a se afla in anumite localitati sau de a parasi localitatea de domiciliu;

7. identifica pe baza mentiunilor operative elementele urmarite, cele cu interdictia prezentei in anumite localitati, si anunta unitatile de politie in vederea masurilor legale care se impugn;

8. inmaneaza actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;

9. actualizeaza Registrul permanent de evidenta a poluatiei cu informatiile din cererile

cetatenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum si din comunicarile autoritatilor

publice prevazute de lege;

10. desfasoara activitati de primire, examinare si rezolvare a petitiilor cetatenilor;

11. asigura colaborarea si schimbul permanent de informatii cu unitatile operative ale M.A.I. in scopul realizarii operative si de calitate a sarcinilor comune ce le revin, in temeiul legii;

12. formuleaza propuneri privind imbunatatrea muncii, modificarea metodologiilor de lucru, etc...;

13. intocmeste situatiile statistice, sintezele ce contin activitatile desfasurate lunar, trimestrial si anual, in cadrul serviciului, precum si procesele verbale de scadere din gestiune;

14. raspunde de activitatile de selectionare, creare, folosire si pastrare a arhivei specifice;

15. solutioneaza cererile formatiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Ministerul de

Justitie si instantele de toate gradele, Ministerul Public si parchetele subordonate, M.Ap.N., persoane fizice si juridice, privind verificarea si identificarea persoanelor fizice;

16. organizeaza, asigura conservarea si utilizeaza, in procesul muncii, evidentele locale;

17. elibereaza acte de identitate persoanelor internate in unitati sanitare si de protectie sociala, precum si celor aflate in arestul unitatilor de politie ori in unitati de detentie din zona de responsabilitate;

18. acorda sprijin in vederea identificarii operative a persoanelor internate in unitati sanitare,ce nu poseda asupra lor acte de identitate;

19. asigura securitatea documentelor serviciului.

 

III. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor are

urmatoarele

Atributii pe linie informatica :

 

1. actualizeaza Registrul permanent de evidenta a persoanelor local cu datele privind

persoana fizica in baza comunicarilor inaintate de ministere si alte autoritati ale administratiei publice locale, precum si a documentelor prezentate de cetateni cu ocazia solutionarii cererilor acestora;

2. preia in Registrul permanent de evidenta a persoanelor datele privind persoana fizica in

baza comunicarilor nominale pentru nascutii vii, cetateni romani, ori cu privire la modificarile intervenite in statutul civil al persoanelor in varsta de 0-14 ani, precum si actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate;

3. preia imaginea cetatenilor care solicita eliberarea actelor de identitate;

4. actualizeaza datele si pregateste lotul in vederea producerii cartilor de identitate;

5. copiaza pe dischete sau CD lotul cu cererile pentru producerea cartilor de identitate si

completeaza fisa de insotire a lotului si celelalte evidente.;

 6. opereaza in baza de date locala data inmanarii cartii de identitate;

7. executa activitati pentru intretinerea preventiva a echipamentor din dotare;

8. evidentiaza incidentele de hard-soft si de aplicatie;

9. clarifica neconcordantele dintre nomenclatorul arterelor de circulatie si situatia din teren, respectiv din documentele cetatenilor;

10. rezolva erorile din baza de date locala ( constatate cu ocazia unor verificari sau semnalate de alti utilizatori );

11. salveaza si arhiveaza pe suport magnetic fisierul de imagini pentru loturile de carti de

Identitate;

12. furnizeaza in conditiile legii, datele de identificare si de adresa ale persoanei catre

autoritatile si institutiile publice centrale, judetene si locale, agenti economici si catre cetateni, in cazul in care sunt necesare prelucrari de date in sistem informatic;

13. intocmeste listele electorale permanente.;

 14. administreaza reteaua si domeniul sistemului informatic pe probleme de competenta

serviciului public comunitar local;

15. desfasoara activitati de studiu si documentare tehnica, in scopul cunoasterii tehnologiilor in domeniul informatic si a posibilitatilor de implementare a acestora in cadrul sistemului informatic local;

16. colaboreaza cu specialistii structurilor informatice interconectate la bazele de date commune ale M.A.I., in vederea asigurarii utilizarii datelor in conformitate cu prevederile legale;

17. executa operatii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de baza si de aplicatie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local si participa la depanarea si repunerea in functiune a echipamentelor de calcul, impreuna cu specialistii firmei care asigura asistenta tehnica in cadrul contractelor de service ale echipamentelor de calcul, de comunicatie si software;

18. asigura protectia datelor si informatiilor gestionate si ia masuri de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si secrete de serviciu;

19. executa alte sarcini specifice dispuse de conducerea serviciului.

 

 

IV. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor are urmatoarele

Atributii pe linie de analiza –sinteza, secretariat si relatii cu publicul :

 

1. primeste, inregistreaza si tine evidenta ordinelor, dispozitiilor, instructiunilor,

regulamentelor, stampilelor si sigiliilor, asigurand repartizarea lor in cadrul serviciului;

2. verifica modul in care se aplica dispozitiile legale cu privire la apararea secretului de stat si de serviciu, modul de manipulare si de pastrare a documentelor secrete;

3. organizeaza si asigura intretinerea, exploatarea si selectionarea fondului arhivistic

neoperativ constituit la njivelul serviciului;

4. asigura inregistrarea intrarii / iesirii tuturor documentelor si clasarea acestora in vedereaarhivarii lor;

5. repartizeaza corespondenta, o preda dupa executarea operatiunilor de inregistrare in

registrele special destinate.;

 6. expediaza corespondenta;

7. asigura primirea si inregistrarea petitiilor si urmareste rezolvarea acestora in termenul

Legal;

8. organizeaza si desfasoara activitatea de primire in audienta a cetatenilor de catre

conducerea serviciului sau lucratorul desemnat;

9. centralizeaza principalii indicatori realizati, verifica modul de indeplinire a sarcinilor

propuse si intocmeste sintezele, situatiile comparative si analizele activitatilor desfasurate

periodic;

 10. transmite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor judetean, sintezele si

analizele intocmite;

11. asigura constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciulu, din documentele rezultate din activitatea de profil.

 

Stare civila

 

Atributii pe probleme de Stare Civila

 

- intocmirea, la cerere sau din oficiu - potrivit legii, a actelor de nastere, de casatorie si

de deces si eliberarea certificatelor doveditoare;

- inscrierea mentiunilor, in conditiile legii si ale metodologiilor, pe marginea actelor de

stare civila aflate in pastrare si trimiterea comunicarilor de mentiuni pentru inscriere in

registre, exemplarul I sau II, dupa caz;

- inregistrarea cererilor in registrele corespunzatoare fiecarei categorii de lucrari, in

conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

- eliberarea extraselor de pe actele de stare civila, la cererea autoritatilor, precum si

dovezilor privind inregistrarea unui act de stare civila, la cererea persoanelor fizice;

- trimite structurii informatice din cadru serviciului, pana la data de 5 a lunii urmatoare

inregistrarii, comunicarile nominale pentru nascutii vii, cetateni romani, ori cu privire

la modificarile intervenite in statutul civil al persoanelor in varsta de 0-14 ani, precum

si actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaratiile din care rezulta ca

persoanele decedate nu au avut acte de identitate;

- - trimite centrelor militare, pana la data de 5 a lunii urmatoare inregistrarii decesului,

livretul militar sau adeverinta de recrutare a persoanei supuse obligatiilor

militare;

- intocmeste buletine statistice de nastere, de casatorie si de deces, in conformitate cu

normele Institutului National de Statistica pe care le trimite, lunar Directiei Judetene

de Statistica;

- ia masuri de pastrare in conditii corespunzatoare a registrelor si certificatelor de stare

civila pentru a evita deteriorarea sau disparitia acestora;

- atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le

arhiveaza si le pastreaza in conditii depline de securitate;

- propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civila, formulare,

imprimate auxiliare si cerneala speciala, pentru anul urmator, si il comunica

serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor;

- inainteaza serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor,

exemplarul II al registrelor de stare civila, in termen de 30 de zile de Ia data cand toate

filele din registru au fost completate, dupa ce au fost operate toate mentiunile din

exemplarul I;

- sesizeaza imediat serviciul judetean de specialitate, in cazul disparitiei unor

documente de stare civila cu regim special;

- primirea cererilor si efectuarea verificarilor cu privire la schimbarea numelui pe cale

administrativa si transcrierea certificatelor de stare civila procurate din strainatate;

- la solicitarea instantelor, efectueaza verificari cu privire la anularea, completarea,

rectificarea ori modificarea actelor de stare civila, declararea disparitiei sau a mortii pe

cale judecatoreasca si inregistrarea tardiva a nasterii;

- desfasoara activitati de primire, examinare, evidenta si rezolvare a petitiilor

cetatenilor;

- asigura colaborarea si schimbul permanent de informatii cu unitatile operative ale

M.A.I., in scopul realizarii operative si de calitate a sarcinilor comune ce-i revin in

temeiul legii;

- intocmirea situatiilor statistice, sintezelor ce contin activitatile desfasurate lunar,

trimestrial si anual, in cadrul serviciului public local, precum si procesele-verbale de

scadere din gestiune;

- executa actiuni si controale cu personalul propriu sau in colaborare cu formatiunile de

ordine publica, in unitatile sanitare si de protectie sociala, in vederea depistarii

persoanelor a caror nastere nu a fost inregistrata in registrele de stare civila si a

persoanelor cu identitate necunoscuta;

- colaboreaza cu formatiunile de politie pentru identificarea unor cadavre si persoane cu

identitate necunoscuta, precum si a parintilor copiilor abandonati.

- raspunde pentru pastrarea secretului de serviciu in conformitate cu prevederile Legii

nr.119/1996 privind actele de stare civila, modificata si Metodologia de aplicare

unitara a dispozitiilor Legii 119/1996 privind actele de stare civila si art. 44 si 45 din

Legea 188/2000 privind Statutul functionarilor publici publici si Legea 677/2001

pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si

libera circulatie a acestor date;

- eliberarea livretelor de familie;

- constatarea contraventiilor conform prevederilor Legii nr.119/1996 privind actele de

stare civila modificata;

- inregistrarea casatoriilor in ambele registre ex. I si ex. II ;

- intocmirea si eliberarea la cererea persoanelor interesate a formularului anexa 24,

anexa 8;

- intocmirea dosarului conform Legii 117 / 2006 privind rectificarea actelor de stare

civila;

- intocmirea dosarului conform Legii 396 / 2006 privind acordarea sprijinului financiar

la constituirea familiei.

 

.  Politia Locala:

 

 (1) Modul de organizare si functionare a Politiei Locale este reglementat de prevederile legii Politiei Locale nr. 155/2010 si H.G. 1332/2010;

 

(2) Politia Locala reprezinta modalitatea de aplicare a actului de justitie la nivel local strict orientat catre comunitate, aplica sanctiuni contraventionale prevazute de legi, ordonante,hotarari de guvern si hotarari ale consiliului local. La constatarea infractiunilor flagrante, care excedeaza atributiilor ce ii revin potrivit legii, ia primele masuri si sesizeaza organelle competente;

 

(3) Politia locala isi desfasoara activitatea pe baza principiilor legalitatii, increderii, previzibilitatii, proximitatii, proportionalitatii si gradualitatii, deschiderii si transparentei, eficientei si eficacitatii, raspunderii si responsabilitatii, impartialitatii si nediscriminarii. 

 

Activitatea Politiei Locale se realizeaza exclusiv si in executarea legii pentru:

- apararea interesului persoanei si al comunitatii;

- sprijinul institutiilor statului;

- asigurarea respectarii legalitatii rutiere in interesul cetatenilor pe raza sa de

competenta;

- asigurarea respectarii legislatiei in domeniul disciplinei in constructii si afisajului

stradal;

- asigurarea respectarii normelor legale privind protectia mediului; asigurarea unui

climat de comert civilizat pentru toti cetatenii comunitatii;

 

Principii de functionare:

- principiul proximitatii – Politia in slujba comunitatii;

- principiul legalitatii;

- principiul respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;

- principiul echidistantei;

- principiul proportionalitatii;

- principiul transparentei si apropierii de comunitate;

- principiul responsabilitatii in exercitarea actului de autoritate politieneasca;

- principiul cooperarii si utilitatii sociale;

- principiul confidentialitatii;

- principiul prioritatii masurilor preventive fata de cele coercitive;

- principiul descentralizarii;

 

Organism de consultare:

Comisia locala de ordine pubica, se compune din :

- primar;

- seful unitatii teritoriale a Politiei Romane, sau reprezentantul sau legal;

- seful Politiei Locale;

- secretar;

- 3 consilieri locali desemnati de Consiliul Local.

Modul de organizare si functionare al comisiei locale de ordine publica se stabileste prin

regulamentul de organizare si functionare al acesteia, adoptat de Consiliul Local.

 

Atributii :

- asigura cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu atributii in domeniul

ordinii si al sigurantei publice;

- avizeaza proiectul regulamentului de organizare si functionare a politiei locale;

- elaboreaza proiectul planului de ordine si siguranta publica,

pe care il actualizeaza anual;

- analizeaza periodic activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei publice si face propuneri pentru solutionarea deficientelor constatate si

pentru prevenirea faptelor care afecteaza climatul social;

- evalueaza cerintele specifice si face propuneri privind necesarul de personal al politiei

locale;

- prezinta autoritatii deliberative rapoarte anuale asupra modului de indeplinire a

prevederilor planului de ordine si siguranta publica. In baza

concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autoritatilor administratiei

publice locale initierea unor proiecte de hotarari prin care sa se previna faptele care

afecteaza climatul social.

 

Subordonare

Politia Locala se subordoneaza Primarului .

Modul de organizare si functionare a Politiei Locale este reglementat de Regulamentul Propriu de Organizare si Functionare al Politiei Locale aprobat prin hotarare a Consiliului Local in conformitate cu prevederile Legii Politiei Locale nr. 155/2010 si a H.G. 1332/2010

 

URBANISM

 

Atributii

 

asigura realizarea tuturor masurilor stabilite prin hotarari ale

Consiliului local sau prin dispozitii ale primarului, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistica;

participa la toate actiunile consiliului local si ale Primariei care au drept scop dezvoltarea urbana si amenajarea spatiilor publice, precum si amenajarea teritoriului administrativ;

asigura redactarea certificatelor de urbanism, autorizatiilor

de construire si autorizatiilor pentru desfiintarea constructiilor pe baza documentelor tehnice prevazute de lege si le prezinta spre semnare persoanelor competente,fiind direct raspunzator de legalitatea acestora;

urmareste executarea constructiilor in conformitate cu autorizatiile de constructie, in cazul in care se constata nerespectarea autorizatiei de constructie sau executarea unor lucrari neautorizate propune deindata masurile prevazute de lege;

organizeaza si conduce la zi evidenta certificatelor de urbanism, autorizatiilor de constructie si autorizatiilor de demolare;

organizeaza eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor in termenele si conditiile prevazute de legislatia in vigoare, astfel incat sa nu devina aplicabile dispozitiile OUG nr. 27/2003, actualizata , privind procedura aprobarii tacite prin Legea nr.486/2003 ; raspunde in conditiile OUG nr. 27/2003;

asigura si raspunde de incasarea taxei de autorizare conformlegii; la finalizarea constructiilor stabileste si raspunde de incasarea taxei de regularizare;

asigura intocmirea si mentinerea evidentei terenurilor fara constructii intravilan ;asigura si raspunde de rezolvarea in termenul legal a sesizarilor primite de la cetateni referitoare la respectarea legalitatii in domeniul urbanismului si constructiilor;

asigura intocmirea si raspunde de realizarea documentelor de organizare si dezvoltare urbanistica  precum si de amenajare a teritoriului, cu respectarea traditiei localitatii si realizarea lor conform prevederilor legale;

initiaza proiecte pe teritoriul administrativ, ce se executa din bugetul local sau din alte fonduri publice ori prin parteneriat public – privat si avizeaza toate proiectele intocmite de terti pe teritoriul administrativ;

asigura elaborarea proiectelor de urbanism si arhitectura prinprocedurile de atribuire prevazute de lege, in colaborare cu Comp.Achizitii Publice, urmarirea proiectelor pe parcursul elaborarii , receptionarea lucrarilor de proiectare;

asigura executia proiectelor de urbanism si arhitectura finantate din bugetul local prin procedurile de atribuire prevazute de lege, in colaborare cu Comp.Achizitii Publice si controlul urmaririi executiei pe santier, receptionarea lucrarilor de executie ;

stabileste si propune primarului masuri pentru refacerea si protectia mediului inconjurator; asigura respectarea prevederilor legale privind protectia, restaurarea, reabilitarea si conservarea zonei istorice protejate, a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, propune amenajarea

de noi parcuri si zone de agrement pe baza documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului

colaboreaza cu celelalte comp.pentru stabilirea necesarului de fonduri in vederea elaborarii bugetului local ;

asigura elaborarea si respectarea prevederilor planului urbanistic general si a regulamentului de

urbanism si aplicarea acestuia prin planurile de urbanism zonale si de detaliu si conformarea autorizatiilor de construire sau de desfiintare cu prevederile documentatiilor de urbanism;

inventariaza si propune spre aprobare zonele in care trebuiesc luate masuri de reabilitare urbana;

supune aprobarii consiliului local , Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism, precum si celelalte documentatii de urbanism elaborate in scopul dezvoltarii urbanistice ;

asigura participarea cu reprezentanti la lucrarile comisiei de   sistematizare a circulatiei rutiere;

constata contraventiile la actele normative in materie si aplica sanctiunile corespunzatoare in domeniul constructiilor si urbanismului ;

periodic, va face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau sesizarile primite pentru solutionare ;

asigura participarea la comisia de refacere si consolidare a constructiilor, ca urmare a efectelor calamitatilor naturale;

indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari aleConsiliului Local sau dispozitii ale primarului

-prezentarea rapoartelor de activitate ale Comp. urbanism  ;

-prezentarea rapoartelor de specialitate  în cadrul şedinţelor Consiliului Local şi al Comisiilor de

      specialitate ;

-coordonarea activităţii  compartimentelor aflate în structura comp. urbanism;

-relaţionarea cu celelalte direcţii din cadrul primăriei ;

-participarea în comisii tehnice sau de licitaţie pentru lucrări ce privesc comp. urbanism ;

-stabilirea de contacte cu organizaţiile profesionale ale proiectanţilor în vederea sincronizării şi

      clarificării procedurilor specifice activităţii ;

-participarea în diverse comisii care vizează strategia de dezvoltare urbană a orasului;

-verificarea tuturor documentaţiilor elaborate de compartimentele din cadrul comp. urbanism ;

-asumarea responsabilităţii pentru documentele emise de comp. urbanism prin semnătură;

-elaborarea de programe şi documentaţii necesare bunei funcţionări a compartimentului;

-coordonarea şi legătura cu elaboratorii Planului Urbanistic General – document de referinţă pentru activitatea comp. urbanism;

-promovarea unor P.U.Z.-uri pentru a reglementa modul de intervenţie în zone protejate în vederea păstrării şi punerii în valoare a moştenirii culturale şi edilitare a com. ;

-coordonarea tuturor activităţilor privitoare la ocuparea şi gestionarea domeniului public din oras.;

-Urmăresc respectarea întocmai a certificatelor de urbanism şi autorizaţiile de construcţii atăt de către persoanele fizice si cele juridice şi aplică sancţiuni prevăzute de Legea nr.50/1991,în cazul nerespectării;

-Asigură regularizarea taxelor pentru autorizare la finalizarea lucrărilor de construcţii în raport cu costul final al lucrărilor;

-Ţine evidenţa lucrărilor provizori(chioşcuri,tonete,garaje) amplasate pe domeniul public şi privat al Consiliului în baza unor contracte de închiriere cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor,modificate ;

-Constată contravenţii şi propun aplicarea de sancţiuni contravenţionale în cazul constatării unor construcţii fara autorizaţii sau cu nerespectarea prevederilor din documentaţie ;

-Actualizeaza taxa de autorizare şi asigură încasarea acesteia la finalizarea lor pentru care s-au eliberat autorizatii de construire ;

-Verifică existenţa şi respectarea documentaţiilor de execuţie aprobatepentru lucrările ce se realizeaza pe teritoriul municipiului şi modul în care se respectă documentaţiile aprobate ;

-Exercită controlul cu privire la disciplina în domeniul urbanismului,amenajării teritoriului,controleaza existenţa,valabilitatea şi respectarea autorizaţiilor de construire  de catre persoanele fizice şi juridice ;

-Constată abaterile care constituie contravenţii la legea privind autorizarea executarii construcţiilor şi unele masuri pentru realizarea locuinţelor,întocmeşte procesul-verbal de constatare a contravenţiilor şi le transmite primarului sau viceprimarului pentru aplicarea sancţiunilor ;

-Asigură aplicarea întocmai a Planului Urbanistic General şi al Regulamentului de urbanism aprobat la nivelul com.                                          .

-Face studii şi propuneri motivate Consiliului Local pentru reactualizarea P.U.G, prin P.U.Z-uri şi P.U.D-uri.

-Asigură condiţii necesare pentru aplicarea întocmai a acestor documentaţii pentru întreg teritoriu administrativ al municipiului.

-Asigură elaborarea unor studii, planuri de dezvoltare si modernizare urbanistică a teritoriului administrativ al municipiului.

-Ţine evidenţa cererilor pentru certificate de urbanism şi autorizaţii de construcţii sau  demolare pe care le soluţtineaza în termenele legale.

-Verifică documentaţiiile tehnice care stau la baza eliberarii certificatelor de urbanism şi autorizaţii de construcţii,de către primar.

-Ţin evidenţa certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construcţii eliberate percepand taxele stabilite de Consiliul local pentru eliberarea acestora.

-Propun valorificarea eficientă a acestor terenuri prin concesiune,închiriere,vanzare,etc.

-Organizează licitaţii publice privind concesionarea sau închirierea acestor terenuri dacă au regimul juridic cunoscut,fiind revendicabile.

-Conduce evidenţa monumentelor istorice de pe teritoriul municipiului;asigură punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură,a clădirilor şi lucrărilor construite în stil specific local şi face propuneri pentru protejarea,conservarea sau repararea lor şi stabilirea normelor de protecţie,controlează respectarea măsurilor luate în acest scop.

-Întocmeşte şi eliberează certificate de urbanism şi autorizaţii de construire cu respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de urbanism aprobate.

-Întocmeşte teme de proiectare în vederea elaborarii documentaţiilor de urbanism.

-Conduce evidenţa nomenclatorului stradal al municipiului şi localitaţilor componente.

-Atribuie numere la imobile.

-Urmăreşte îmbunătaţirea continuă a aspectului comunei şi localităţilor componente, din punct de vedere urbanistic.

-ţine evidenţa în registru separat a imobilelor(terenurilor) care au fost concesionate, cât şi a contractelor de concesiune încheiate

-ţine evidenţa terenurilor proprietate de stat aflat pe teritoriul comunei (atât domeniul public-separat domeniul privat) şi iau masuri pentru cunoasterea  situaţiei juridice a acestora.

-participă împreună cu specialiştii Oficiului Judeţean de cadastru şi geodezie la aflarea limitelor teritoriale ale municipiului şi localitaţile componente precum şi la delimitarea intravilanelor acestora.

-întocmeşte planurile cadastrale necesare elaborării planurilor de amenajare urbanistică.

-asigură trasarea aliniamentelor reţelelor  de drumuri prevăzute în planurile urbanistica.

-face propuneri privind atribuirea în proprietate a terenurilor aferente apartamentelor cumpărate din fondul locativ de stat şi imobilelor cumpărate conform Legii nr.12/1995 şi a hotărârilor Consiliului Local şi le prezintă în Comisia locala de fond funciar.

-întocmeşte note de constatare pentru imobile-construcţii din fondul locativ de stat,precum şi pentru imobile proprietate privată a cetăţenilor în vederea înscrierii acestora în evidenţele CF.

-fac propuneri privind încadrarea terenurilor pe zone ,în vederea stabilirii impozitului pe acestea.

-întocmeşte notele de constatare pentru imobilele proprietate a municipiului şi asigură actualizarea în CF a acestora.

-întocmeşte documentaţiile privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,potrivit reglementărilor legale pentru parcuri,pieţe,cartiere,străzi,staţiile mijloacelor de transport din municipiu,precum şi alte obiective de interes local.

-acţionează pe baza unor programe de perspectivă cu privire la îmbunătăţirea dotărilor stradale,

      înfrumuseţarea teritoriului administrat, extinderea reţelelor de electricitate, a surselor de alimentare cu apă potabilă, a reţelelor de aducţiune şi a celor de canalizare, a drumurilor şi a altor lucrări publice necesare;

-realizează strategii şi planuri de măsuri pentru prevenirea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase (inundaţii, înzăpeziri etc.) şi pentru rezolvarea operativă a problemelor legate de deszăpeziri, calamităţi ;

- urmăreşte utilizarea şi conservarea domeniului public conform destinaţiilor stabilite prin programul de sistematizare a teritoriului, prin dispoziţii şi hotărâri ale autorităţilor executive şi deliberative ale administraţiei locale ;

 -întocmeşte şi urmăreşte derularea programelor de perspectivă cu privire la efectuarea studiilor de fezabilitate şi a studiilor de amenajări teritoriale şi dotări edilitar- urbane .

 

 

SECTOR SPATII VERZI

 

Atributii:

1. asigură amenajarea spatiilor verzi publice, prin plantări de arbori si arbusti ornamentali si întreinerea acestora în vederea dirijării cresterii;

2. întretine vegetatia arboricolă de talie mare prin tăieri de regenerare si redimensionare a coroanei;

3. realizează plantatiile floricole (mozaicuri, masive florale) pe scuaruri, peluze si aliniamente stradale;

4. întretine plantatiile florale si suprafetele gazonate, prin lucrări specifice (udat, plivit, prăsit, cosit);

5. asigură întretinerea si functionarea bazei de productie (sere si pepinieră), în care execută lucrări de producere a materialului dendro-floricol necesar spatiilor verzi publice;

6. gestionează materialul dendro-floricol obtinut prin achizitionare de la terti;

7. asigurarea răsadurilor de flori în sere, pentru ornamentele florale;

8. executa lucrări de semănat, repicat, întretinere a plantelor din sere, spatii verzi

9. asigură necesarul de răsaduri pentru plantarea în spatiile verzi aferente sectorului ;

10. se ocupa de plantarea si amenajarea rondourilor, rabatelor, peluzelor cu plante anuale, bienale, perene ;

11. asigură întretinerea gazonului din spatiile verzi prin cosiri repetate, reînsământări, fertilizări ;

12. executa tratamente fitosanitare ori de cate ori este nevoie pentru mentinerea în perfecta stare de sănătate a plantelor în sere si spatii verzi ;

13. asigură serviciul la centralele termice existente în serele apartinătoare sectorului precum si paza obiectivelor din cadrul sectorului ;

14. executa curătenia în piata, săptămânal;

15. asigură curătenia pe domeniul public cu beneficiarii de ajutor social în baza legii 416/2001 ;

16. întocmeste evidentele primare în vederea contabilizării activitătii aferente sectorului (producere de răsaduri, flori tăiate, plante la ghiveci, valorificarea produselor);

17. pune la dispozitia Asociatiilor de proprietari (gratuit) puieti de arbori, arbusti, gard viu, răsaduri de flori si sământă de gazon, în limita fondurilor alocate de Consiliul local;

18. întocmeste situatii de lucrări si le transmite Comp.Buget-Contabilitate, în vederea verificării si decontării;

19. fundamentează bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitătii si întocmeste necesarul de materiale pentru desfăsurarea procesului de productie;

20. asigură gestionarea bunurilor materiale, a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din cadrul sectorului si participă la inventarierea acestora.

 

 

 

Compartiment comercial

 

1. Intocmeste referate cu propuneri de solutionare a cererilor de suspendare, revocare a autorizatiilor si le transmite catre Serviciul acte administrative, in vederea intocmirii Dispozitiei si transmiterii acesteia catre semnatarii cererilor;

2. Solutioneaza cererile de completare, modificare, suspendare, revocare a autorizatiilor, in termenul legal; revoca autorizatii in alte cazuri prevazute de lege, decat la cererea titularului;

3. Inscrie mentiuni privind viza anuala, modificarea, completarea, suspendarea, revocarea autorizatiilor;

4. Transmite catre Oficiul Registrului Comertului cazurile de anulare pentru autorizatiile si certificatele de inregistrare, in original, in vederea radierii din oficiu a persoanei fizice/asociatiei familiale autorizate;

5. Asigura notificarea despre eliberarea autorizatiei si a certificatului de inregistrare, institutiilor abilitate cu supravegherea respectarii de catre comercianti a legislatiei specifice in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor (prin transmiterea lunara a borderourilor);

6. Verifica documentatia care sta la baza eliberarii si vizarii urmatoarelor tipuri de autorizatii: de functionare a spatiilor comerciale si de prestari servicii precum si de vanzare ambulanta;

7.Urmareste respectarea de catre comercianti a prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata (cu modificarile si completarile ulterioare), ale H.G.R. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 si ale altor acte normative, conform competentelor;

8. Urmareste depistarea si sanctionarea activitatilor ilicite conform Lg.12/1990.

 

TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL

 

        I.Atributii:

 

1. Iau masuri pentru mentinerea permanenta in stare tehnica buna a drumurilor pe care le  administreaza, precum si pentru iluminarea corespunzatoare a acestora, conform legii;

2. Iau masuri pentru instalarea, aplicarea si intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei, conform standardelor in vigoare, tinand evidenta acestora;

3. Intocmesc si actualizeaza planurile de organizare a circulatiei pentru localitatile urbane si iau masuri pentru realizarea lucrarilor ce se impun in vederea asigurarii fluentei si sigurantei traficului, precum si a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul politiei rutiere;

4. Stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul politiei rutiere;

5. Iau masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor cu tractiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum si de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administreaza, cu avizul politiei rutiere;

6. Inregistreaza si tin evidenta vehiculelor nesupuse inmatricularii;

7. Iau masuri pentru ridicarea si depozitarea, in spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul public;

8. Iau masuri pentru asigurarea spatiului si depozitarii vehiculelor cu tractiune animala, depistate circuland pe drumurile publice pe care le este interzis accesul;

9. Sprijina activitatile organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor pentru educatia rutiera a elevilor.

10. Evaluarea fluxurilor de transport de persoane si de marfuri si determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerintelor de transport public local, precum si anticiparea evolutiei acestora;

11. Stabilirea traseelor principale si secundare si a programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate si atribuirea acestora odata cu atribuirea in gestiune a serviciului, in conformitate cu prevederile prezentei legi;

12. Actualizarea periodica a traseelor si a programelor de transport in functie de necesitatile de deplasare ale populatiei si in corelare cu transportul public interjudetean, international, feroviar, aerian sau naval de personae existent, precum si corelarea intre modalitatile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, si in regim de taxi, dupa caz;

13. Intocmirea si urmarirea realizarii programelor de infiintare, reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de transport public local, in conditiile legii;

14. Aprobarea studiilor de fezabilitate privind infiintarea, reabilitarea, modernizarea si extinderea unei parti sau a intregului sistem de transport public local, aflat in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale ori in administrarea autoritatilor administratiei publice locale, precum si a asociatiilor de dezvoltare comunitara;

15. Proiectarea si executarea lucrarilor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta sistemelor de transport public local intr-o conceptie unitara, corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor/judetelor, cu planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului, de protectie a mediului, cu modalitatile de realizare a serviciilor respective si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

16. Asocierea intercomunitara in conditiile legii, in vederea realizarii unor investitii de interes comun in domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local, precum si administrarea acestuia;

17. Concesionarea, precum si incheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publica sau privata a localitatilor;

18. Acordarea de facilitati si subventii operatorilor de transport rutier si transportatorilor autorizati care efectueaza transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilitatii costurilor de catre utilizatori, sustinerea si incurajarea dezvoltarii serviciului, cu respectarea legislatiei

fiscale in vigoare;

19. Autorizarea transportatorilor, denumiti transportatori autorizati, astfel cum au fost definiti prin prezenta lege, pentru realizarea de catre acestia a serviciului de transport public local, respectiv:

* transportul public local de persoane sau de marfuri in regim de taxi;

* transportul public local de persoane cu autoturisme in regim de inchiriere;

* transportul public local de marfuri in regim contractual;

* alte servicii de transport public local

20. Finantarea sau, dupa caz, contractarea ori garantarea, in conditiile legii, a imprumuturilor pentru realizarea programelor de investitii vizand dezvoltarea si eficientizarea serviciilor de transport, precum si infiintarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea si extinderea sistemului de transport public local apartinand patrimoniului unitatilor administrativ-teritoriale;

21. Elaborarea si aprobarea normelor locale si a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociatiilor representative profesionale si patronale ale operatorilor de transport rutier si ale transportatorilor autorizati, precum si a organizatiilor sindicale teritoriale din domeniu;

22. Stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor de calatorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

23. Stabilirea subventiei acordate de la bugetul local sau judetean, dupa caz, pentru acoperirea diferentei dintre costurile inregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat, dupa caz, pentru efectuarea serviciului si sumele efectiv incasate ca urmare a efectuarii transportului;

24. Asigurarea resurselor bugetare pentru sustinerea totala sau partiala a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotarari ale Consiliilor Locale, ale Consiliilor Judetene, dupa caz, ori prin lege.

 

II.Atributii privind transportul public local de calatori:

 

1. Face demersurile necesare pentru concesionarea serviciului de transport public local de calatori;

2. Realizeaza concesionarea/inchirierea, prin licitatie publica a mijloacelor de transport si a infrastructurii aferente serviciilor de transport public local de calatori;

3. Creaza un sistem relational cu operatorii de transport, calatorii, cu alte institutii ale statului cu atributii in domeniu;

4. Asigura tiparirea, gestiunea si distributia legitimatiilor de calatorie;

5. Intocmeste documentatiile solicitate de Consiliul Local; propune spre aprobare retele de trasee de transport public local de calatori, precum si programe de circulatie pentru fiecare traseu;

6. Participa la stabilirea strategiei de dezvoltare a serviciului de transport public local de calatori in concordanta cu strategia si directiile de dezvoltare a transportului judetean, preconizate de Consiliul Judetean;

7. Urmareste modul de respectare si indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatorii de transport autorizati precum si modul de desfasurare a transportului public local de calatori in conditiile de regularitate, confort si siguranta;

8. Stabileste modul de formare a tarifelor si modul de respectare a acestora de catre operatorii de transport; urmareste modul de subventionare a transportului si a categoriilor de calatori care pot beneficia de aceste subventii sau de gratuitati; urmareste modul cum sunt tinute evidentele contabile ale operatorilor de transport care beneficiaza de subventii;

9. Realizeaza controlul operatorilor de transport privind continuitatea in respectarea criteriilor pe baza carora s-a realizat autorizarea acestora, precum si respectarea contractelor de concesiune si a caietelor de sarcini; asigura urmarirea in trafic a modului cum mijloacele de transport executa

serviciul respectiv;

10. Intocmeste studii de fezabilitate privind reabilitarea, modernizarea sau extinderea transportului local si a infrastructurii aferente precum si regulamentul de desfasurare a transportului public local de calatori;

11. Tine evidenta in Registrul special, a mijloacelor de transport si a inspectiilor tehnice periodice valabile;

12. Constata contraventii si aplica sanctiunile prevazute de actele normative, conform continutului acestora si a competentelor;

13. Analizeaza permanent modul de indeplinire a indicatorilor de performanta de catre operatorii de transport; urmareste indeplinirea conditiilor de protectie a mediului, de igienizare a mijloacelor de transport si a statiilor de imbarcare/debarcare a calatorilor; asigura publicarea periodica a indicatorilor de calitate ai serviciului, structura tarifara si clauzele contractului de concesiune, considerate, prin hotarare a consiliului local, ca fiind de interes public;

 

III.Atributiile privind parcul propiu de autovehicole:

 

1. Calculeaza zilnic foi de parcurs (stabileste kilometri echivalenti,

calculeaza consumul de motorina);

2. Inregistreaza in F.A.Z. si stabileste restul in rezervor;

3. Urmareste starea tehnica a masinilor si utilajelor aflate in dotare;

4. Urmareste efectuarea Inspectiei tehnice periodice;

5. Urmareste achitarea in termen a taxelor privind R.C.A. si a rovinietelor.

6.Răspunde de respectarea normelor in vigoare referitor la consumul de combustibil si lubrefianti precum si de intretinerea masinilor;

7.Indeplineste sarcinile repartizate de sefii ierarhici;

8.In caz de accident este obligat să anunte imediat pe responsabilul cu protectia muncii;

 

 

ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR

 

Atributii:

1. aplică prevederile Regulamentelor de organizare si functionare a pietelor,

târgurilor si oboarelor aprobate prin Hotărârea Consiliului local ;

2. aplică si urmăreste respectarea strictă a normelor legale de comertul in pietele si targurile de pe raza localitatii;

3. executa operatiuni de transcriere a proprietătii animalelor;

4. face propuneri privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a pietelor, târgurilor si oboarelor, atunci când apar modificări si completări în legislatie sau modificări cu privire la modul de administrare si functionare;

5. face propuneri privind nivelul taxelor, al taxelor speciale si chiriilor aplicate în piete, târguri si oboare;

6. face propuneri Consiliului local al municipiului cu privire la modul de modernizare si dezvoltare al pietelor, la înfiintarea unor piete noi, sau la modificarea celor existente;

7. verifica modul de desfăsurare al activitătii în piete , analizează activitatea administratorilor de piata si ia masuri pentru buna functionare a acestora;

8. asigură urmarirea salubrizării pietelor, târgurilor si oboarelor si respectarea normelor igienico-sanitare, inclusiv a operatiunilor de dezinsectie si deratizare;

9. asigură remedierea operativă a deficientelor apărute în functionarea  instalatiilor din dotarea pietelor;

10. asigură conditiile necesare pentru comercializarea produselor cu respectarea normelor sanitar-veterinare;

11. participa împreuna cu organele abilitate la actiunile de control organizate si face propuneri pentru rezolvarea sesizărilor comparatorilor,potrivit competentelor;

12. răspunde de legalitatea tuturor operatiunilor si lucrărilor efectuate;

13. conduce evidenta chiriilor stabilite prin contractele de închiriere sau actele

aditionale;

14. actualizează si modifica chiria în corelatie cu rata inflatiei sau cu reglementările ce apar în legislatie cu privire la taxele si chiriile pentru contractele de închiriere si verifica modul de respectare al clauzelor contractuale;

15. încasează taxele si taxa zilnica din piete si depune zilnic sumele încasate la casieria Primăriei;

16. întocmeste contracte pentru închirieri mese, spatii si terenuri apartinând pietelor,târgurilor si oboarelor si tine evidenta acestora;.

17. întocmeste referate, rapoarte, informări, regulamente, proiecte de hotărâri si dispozitii care privesc activitatea Administratiei pietei ;

18. întocmeste registrul de casa pentru sumele încasate, tine evidenta încasărilor si asigură predarea acestora către casieria primăriei;

19. asigură si urmăreste modul de valorificare a rezultatelor inventarierii patrimoniului ;

20. asigură arhivarea actelor si documentelor pe care le întocmeste si le preda spre păstrare la arhiva Primăriei.

21. închiriază cantare în stare buna de functionare, retinând garantie, întretinerea acestora;

22. verifica documentele legale privind calitatea de producător/comerciant, autorizatiile, documentele de provenienta sau de origine a mărfii ;

23. verifica daca utilizatorii pietelor afisează datele de identificare a mărfurilor, a preturilor si tarifelor practicate precum si datele de identificare a agentilor economici ;

 

 

 

I.  ASISTENTA SOCIALA:

 

COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA

 

a.Asistentă socială

 

Atributii:

a. Întocmeste anchete sociale în vederea stabilirii gradului de handicap în cazul minorilor;

b. Efectuează anchete sociale pentru persoanele care se prezintă în fata comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap;

c. Efectuează anchete sociale în vederea angajării asistentilor personali , confor legislatiei în vigoare;

d. Asigură consultantă persoanelor care doresc să devină asistenti personali si întocmeste anchete sociale pentru ca solicitantii să dobândească această calitate;

e. Întocmeste anchete sociale în dosarele depuse pentru acordarea alocatiei familiale complementare si a alocatiilor de sustinere pentru familia monoparentală;

f. Întocmeste si verifică dosarele de alocatii complementare si monoparentale;

g. Întocmeste anchete sociale pentru beneficiarii de alocatii complementare si monoparentale la intervale de 6 luni;

h. Preia adeverinte de scolarizare pentru beneficiarii alocatiilor complementare si monoparentale din trei în trei luni si tine evidenta persoanelor care nu prezintă adeverintele respective, suspendând sau încetand, după caz, dosarele, prin dispoziţia primarului;

i. Întocmeste lunar borderouri cu persoanele solicitante sau modificările aduse în dosarele de alocatii complementare si monoparentale, transmitându-le către Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Socială;

j. Preia si verifică dosarele pentru acordarea indemnizatiei / stimulentului conform HGR nr. 148/2005;

k. Întocmeste lunar borderouri cu persoanele care solicita acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului / stimulentului si predarea acestora împreună cu dosarele la Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Socială;

l. Eliberează lapte praf conform Legii 321/2001;

m. Stabileste si acordă ajutorul social prevazut de Legea nr.416/2001;

n. Efectuează anchete sociale pentru beneficiarii Legii 416/2001;

o. Raporteaza lunar datele statistice referitoare la aplicarea Legii nr.416/2001, în termenele stabilite;

p. Întocmeste anchete sociale la cererea persoanelor care solicită ajutor de urgentă;

q. Primeste, verifică si introduce în baza de date cererile privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice conform prevederilor O.U.G.nr.5/2003 cu modificările si completările ulterioare;

r. Întocmeste borderourile care cuprind beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuintei cu gaze naturale;

s. Întocmeste situatii statistice;

t. Răspunde corespondenŃei repartizate.

 

b.Autoritate Tutelară

 

Atributii:

a. Actionează pentru instituirea unor măsuri de protectie socială în cazul minorilor (tutelă, curatelă, etc.);

b. Tine evidenta minorilor aflati sub tutelă precum si a dispozitiilor primarului prin care a fost instituită tutela sau curatelă;

c. Verifică periodic modul în care tutorele îsi îndeplineste îndatoririle cu privire la minor si la bunurile sale informând despre aceasta;

d. Primeste dările de seamă anuale întocmite de tutori cu privire la modul cum au fost îngrijiti minorii, precum si despre administrarea bunurilor acestora;

e. Controlează calculul privitor la veniturile minorului si cheltuielile făcute cu întretinerea acestuia si cu administrarea bunurilor sale si propune autoritătii tutelare descărcarea tutorelui;

f. Asistă minorii care au săvârsit fapte antisociale în cursul cercetării de către organele abilitate (Politie, Parchet), având în prealabil aprobarea secretarului municipiului;

g. Asistă persoanele vârstnice în fata notarului public, în vederea încheierii contractelor de întretinere conform Legii nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice, la prefectarea actelor juridice;

h. Întocmeste anchetele sociale solicitate de instantele de judecată, organele de politie, parchete si alte organisme statale;

i. Verifică periodic la domiciliu, persoanele sub tutela;

j. Întocmeste formele de numire curatori în cazurile prevăzute de Codul familiei

k. Întocmeste formele de sesizare a instantelor judecătoresti pentru decăderea din drepturile părintesti;

l. Acordă încuviintări privind acte de dispozitie cu privire la minori sau persoanele puse sub interdictie;

m. Verifică periodic posibilitatea de reintegrare în familie a minorilor internati în centre de plasament, grădinite si scoli speciale;

n. Vizitează copiii aflati în plasament familial si verifică dacă banii alocati sunt utilizati în interesul copiilor;

o. Întocmeste rapoarte de activitate lunară pentru asistentii maternali, la domiciliul acestora si le înaintează la Directia Judeteană pentru Asistentă Sociala;

p. Întocmeste anchete sociale pentru minorii care urmează să fie adoptati si pentru cei institutionalizati;

q. Colaborează cu Directia Judeteană pentru Asistentă Socială pentru rezolvarea cazurilor de minori aflati în dificultate;

r. Monitorizează cazurile de minori aflati în dificultate si propune măsuri pentru rezolvarea lor;

s. Sprijină tutorii la întocmirea dărilor de seama asupra modului cum acestia se îngrijesc de minorii sau persoanele aflate sub tutela si asupra modului cum le administrează bunurile;

t. Efectuează anchete sociale pentru internarea minorilor în unităti de ocrotire,pentru internarea unor persoane în Cămine de bătrâni si Cămine spital, în cazul bolnavilor psihici, presupusi periculosi potrivit legislatiei în vigoare;

u. Întocmeste dări de seama anuale privitoare la activitatea compartimentului.

 

c. ASISTENTI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV

 

Acest sector are în principal următoarele atributii :

1. supraveghează, acordă asistentă si îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza programului individual de recuperare si integrare socială a persoanei cu handicap, elaborat de comisiile de expertiză medicală pentru adultii cu handicap si, respectiv, de comisiile de expertiză medicală a copilului cu handicap;

2. să trateze cu respect, bună-credintă si întelegere persoana cu handicap grav si să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea de incapacitate în care se află aceasta;

3. să sesizeze angajatorul si inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap despre orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav, de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege;

4. să întocmească semestrial un raport de activitate, avizat de asistentul social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap grav sau, după caz, de persoana desemnată de angajator, care va cuprinde date privind evolutia persoanei cu handicap grav în raport cu obiectivele programului individual de recuperare si

integrare socială, în cazul existentei unui astfel de program.

 

Atributii Protectia Mediului

 

a) Studiază legislatia din domeniul protectiei mediului, întocmeste referate în vederea aprobării Hotărârilor Consiliului Local cu impact asupra mediului si protectiei muncii;

b) Verifica modul în care sunt respectate Hotărârile adoptate pe linie de protectia mediului;

c) Întocmeste documentatia pentru a solicita la A.P.M., autorizatiile de mediu pentru activitătile care apartin de primărie;

d) Răspunde la solicitările si reclamatiile primite;

e) Anunta A.P.M., Directia de Sănătate publica, Directia Apelor, despre orice activitate neconforma cu reglementările legale care nu poate fi solutionata pe plan local;

f) Depistează sursele de poluare a mediului si impune masurile necesare în scopul reducerii emisiilor;

g) Colaborează cu Politia Comunitară;

h) Comunica A.P.M., Gărzii de Mediu, Consiliului Judetean, Prefecturii Judetului, toate informatiile solicitate;

i) Asista persoanele împuternicite cu inspectia, punându-le la dispozitie toate documentele relevante si le facilitează controlul activitătilor si prelevarea de probe;

j) Initiază actiuni, împreuna cu directorii scolilor pentru constientizarea, instruirea si formarea tineretului în scopul însusirii notiunilor si principiilor de ecologie si de protectia mediului;

k) Desfăsoară activităti de monitorizare a serviciului de salubrizare ;

l) Colaborează cu reprezentantii altor autorităti publice si cu membrii Asociatiilor de dezvoltare intercomunitara în rezolvarea problemelor de mediu;

 m) Initiază, organizează si urmăreste desfăsurarea de actiuni pe linie de protectia mediului.

 

 

COMPARTIMENTUL  PROTECŢIE  CIVILĂ (SITUATII DE URGENTA)

 

Atribuţii:

-exercită controlul aplicării prevederilor legale privind protecţia civilă pe plan local;

-elaborează proiectul Planului pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă ;

-organizează, coordonează şi îndrumă activitatea de pregătire pe linie de protecţie civilă în municipiu şi întocmeşte planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate;

-execută exerciţii, aplicaţii şi activitaţi de pregatire privind protecţia civilă;

-asigură menţinerea în stare de funcţionare a punctului de comandă;

-urmăreşte modul de întreţinere a spaţiilor de adăpostire colectivă de către administratorii acestora;

-asigură prevenirea populatiei asupra situatiilor de risc ce se pot ivi şi alarmarea  in cazul iminent al producerii unor situatii de urgenta;

-propune evacuarea populaţiei din zonele afectate în caz de dezastre sau alte situaţii de urgenţă şi stabileşte măsurile necesare pentru amenajarea locurilor de adapostire temporara a persoanelor sinistrate, asigurarea hranei, alimentării cu energie şi apă ;

-stabileşte măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;

 

Compartimentul cultura

Atributii bibliotecar :                                                                                                        

•  verificarea stocului de carte si a actelor insotitoare in cazul cand nu se face procurarea de carti si stampilarea acestora.

•  înregistrarea tuturor cartilor intrate in biblioteca prin cumparare si donatii si inscrierea numarului de inventar pe fiecare carte;

•  redactarea fiselor topografice si a fisei de evidenta cu inscrierea numarului de inventar;

•  efectuarea operatiunilor in registrul de inventar in cazul primirii de carti platite de cititori carti depasite moral sau schimb intre biblioteci;

•  organizarea colectiilor la raftul liber;

•  supravegheaza sala pentru a preveni sustragerile de publicatii;

•  întocmeste formalitatile pentru recuperarea publicatiilor de la cititorii restantieri;

•  verifica starea cartilor la inapoierea acestora de catre cititori;

•  participa la activitati culturale organizate in cadrul Caminului Cultural;

•  reprezinta biblioteca in relatiile oficiale , profesionale ca institutii si alte autoritati publice cu asociatia profesionala a bibliotecarilor, cu alte organizatii.

•  îndeplineste orice alte sarcini stabilite de primar ori de Consiliul Local.

 

 

AUDIT PUBLIC INTERN

 Atribuţii:

-elaborează normele metodologice proprii, privind exercitarea auditului public intern în Primărie, care sunt aprobate de Primar şi avizate de UCAAPI (Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern ) ;

-elaborează proiectul planului anual de audit public intern pe care-l supune aprobării Primarului

exercită misiuni de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control al Primăriei sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate ;

-informează UCAAPI, despre recomandările neînsuşite de conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora ;

-raportează periodic, atât Primarului, cât şi la UCAAPI asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit ;

-elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern (care cuprinde principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, eventualele prejudicii şi iregularităţi constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum şi la perfecţionarea profesională), îl supune analizei şi aprobării Primarului după care îl transmite la structura teritorială UCAAPI, până la data de 15 ianuarie ;

-auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea următoarele :

·        angajamentele legale şi bugetare din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, 

      inclusiv din fondurile comunitare ;

·        plăţile asumate prin angajamentele legale şi bugetare, inclusiv din fondurile comunitare ;

·        vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea bunurilor din domeniul public /privat al statului sau cele aflate în administrarea Consiliului .

·        constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi de stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

·        alocarea creditelor bugetare ;

·        sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

·        sistemul de luare a deciziilor ;

·        sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate acestora;

·        sistemele informatice.

·        urmăreşte ca recomandările cuprinse în toate rapoartele de audit elaborate să fie implementate la termenele stabilite;

 

CENTRUL DE ZI

 

Misiunea Centrului de zi este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitãţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţã independentã, orientare şcolarã şi profesionalã etc. pentru copii, cât şi a unor activitãţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru pãrinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

 

Coordonatorul Centrului de zi

Atribuţii:

 

-Iniţiazã şi organizeazã acţiuni de informare a comunitãţii în ceea ce priveşte serviciile oferite, rolul Centrului de zi în comunitate, accesarea şi modul de funcţionare, precum şi despre importanta existenţei acestor servicii pentru copiii din comunitate şi familiile acestora.
-Cel puţin o datã pe an,  sprijinã organizarea de campanii de sensibilizare a comunitãţii referitoare la prevenirea abandonului şi instituţionalizãrii copiilor.
-Publicã date relevante despre activitatea CZ , în mod periodic. Conţinutul materialelor fãcute public este avizat în prealabil de coordonatorul CZ.
-Coordonatorul CZ se asigurã cã, în mediatizarea cazurilor, se respectã legislaţia în vigoare cu privire la protecţia copilului în relaţia cu mass-media şi prevederile standardelor minime obligatorii prezente, cu privire la confidenţialitatea datelor despre clienţi.

-Colaboreazã cu instituţiile relevante de la nivelul comunitãţii (primãria, şcolile, unitãţile sanitare, biserica, poliţia etc.) în vederea identificãrii potenţialilor beneficiari.
-Desfãşoarã activitãţi de recrutare de voluntari din comunitate.
-Deţine informaţii de specialitate pe care le pune la dispoziţia comunitãţii spre consultare.

-Îşi formuleazã un cod etic pentru relaţia cu copiii şi familiile acestora, care este elaborat în colaborare cu personalul de specialitate.

-Iniţiazã şi organizeazã reuniuni generale, în mod periodic, pentru informarea pãrinţilor în legãturã cu liniile de perspectivã pe anul în curs şi ocazional, înaintea unor evenimente importante.
-Iniţiazã şi organizeazã reuniuni individuale, periodic şi în mod special la admiterea copilului în CZ, în vederea comunicãrii informaţiilor utile pentru pãrinţi.
-Ţine evidenţa acestor reuniuni, prin rapoartele elaborate în urma desfãşurãrii acestora. Rapoartele sunt întocmite pe baza unui protocol avizat de coordonatorul CZ.
-La admiterea copilului în CZ să încheie un contract cu pãrinţii sau reprezentanţii legali ai copilului. Se recomandã adaptarea modelului de contract cu familia din Ordinul secretarului de stat al Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, al ministrului educaţiei şi cercetãrii, al ministrului sãnãtãţii şi familiei şi al preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr.18/3989/416/142/2003.
-Coordonatorul CZ are responsabilitatea ca misiunea CZ sã fie formulatã în scris, afişatã, cunoscutã şi promovatã atât în cadrul CZ, cât şi în comunitate.
-Coordonatorul CZ organizeazã periodic - cel puţin o datã pe lunã, sau de câte ori este nevoie şedinţe administrative cu întregul personal. Aceste şedinţe sunt planificate, au o agendã afişatã şi conţinutul lor este consemnat în procese verbale.

-Întocmeşte planul anual de acţiune în colaborare cu personalul de specialitate.

-Întocmeşte raportul de activitate al CZ la sfârşitul fiecãrui an, pe care trebuie să-l semneze. Un exemplar rămâne la nivelul CZ şi altul la furnizorul de servicii.

-Coordonatorul CZ se asigurã cã fişele de post sunt revizuite în funcţie de dinamica cerinţelor posturilor respective.

Coordonatorul CZ are obligaţia de asigura supervizarea internã şi externã a personalului de specialitate şi a voluntarilor.
-Coordonatorul CZ organizeazã întâlniri periodice de supervizare cu personalul de specialitate CZ, individual şi în echipã, şi la cererea acestora. Toate întâlnirile sunt înregistrate.
-Coordonatorul CZ desemnează un personal care să asigure supervizarea voluntarilor .

-Dacã este necesar, coordonatorul CZ anunţã, dupã caz, salvarea, poliţia şi/sau procuratura atunci când are suspiciunea sau identificã situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

 

            Atribuţiile personalului Centrului de zi:

 

-Cunoaşterea de cãtre toţi angajaţii a prevederilor regulamentului de ordine interioarã/normelor interne de funcţionare.

-Relaţii de colaborare activã cu familiile copiilor care frecventeazã centrul de zi în vederea stabilirii unui parteneriat real cu acestea pentru dezvoltarea armonioasã a copiilor

-Să cunoască Codul etic şi să-l aducă la cunoştinţã copiilor şi familiilor acestora.
-Personalul este pregãtit în ceea ce priveşte semnificaţia relaţiei copil-pãrinte, importanţa participãrii pãrinţilor ca parteneri în program şi rolul CZ în sprijinirea şi întãrirea relaţiei copil-pãrinte.

-Programul personalizat de intervenţie, denumit în continuare PPI, este realizat, în echipã, de personalul de specialitate care lucreazã cu copilul în CZ, pe baza evaluãrii fãcute fiecãrui copil în parte la admiterea în CZ. PPI este avizat de coordonatorul CZ şi elaborarea se face cu consultarea copilului, în raport de vârstã şi gradul de maturitate, precum şi a familiei acestuia sau a reprezentantului legal.

PPI conţine informaţii despre toate activitãţile şi serviciile oferite copilului şi familiei acestuia.
-Obiectivele de lucru cu copilul conţinute în PPI să fie realiste, adaptate nivelului lui global şi utile pentru dezvoltarea lui armonioasã.
-Obiectivele să fie  evaluate periodic şi actualizate în funcţie de gradul în care au fost realizate.
-Pãrinţii să fie informaţi în ceea ce priveşte conţinutul PPI şi rolul care le revine în operaţionalizarea obiectivelor acestuia.

-Programul zilnic al copiilor să tină seama de nevoile lor individuale în ceea ce priveşte hrãnirea, toaleta şi somnul.
-Programul zilnic al copiilor să fie afişat într-un loc vizibil şi accesibil personalului şi pãrinţilor.
-Îngrijirea copiilor de la naştere şi pânã la vârsta de 3 ani să se realizeze cu respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la organizarea şi funcţionarea creşelor.
-Personalul este format corespunzãtor pentru a contribui la dezvoltarea afectivã a copilului, prin comunicare verbalã şi non-verbalã, prin consiliere, prin activitãţi de socializare şi evaluãri pozitive.
-Personalul de specialitate consiliazã şi sprijinã pãrinţii în funcţie de nevoile pe care le au, la cerere sau ori de câte ori se considerã cã este în beneficiul copilului şi familiei sale.
-Personalul de specialitate identificã nevoile pãrinţilor pornind de la etapele de dezvoltare pe care le parcurge orice copil şi ţinând cont de personalitatea şi particularitãţile fiecãrui copil în parte.

-La sfârşitul fiecãrui an, personalul de specialitate elaboreazã raportul de activitate al CZ pe anul respectiv, care este supervizat de coordonatorul CZ şi transmis furnizorului de servicii.

-Personalul care are suspiciunea sau identificã situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, în cadrul CZ sau în afara CZ, are obligaţia de a le semnala la SPSPC şi de a înştiinţa coordonatorul CZ, conform legislaţiei în vigoare, precum şi de a le înregistra, conform prevederilor SMO prezente.

-Personalul care are suspiciunea sau identificã situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului în care sunt implicaţi alţi membrii ai personalului din CZ are obligaţia de a înştiinţa imediat coordonatorul CZ, care aplicã legislaţia în vigoare, în situaţia în care coordonatorul CZ nu semnaleazã aceste situaţii la SPSPC, în termenul prevãzut de SMO prezente, personalul care a înştiinţat coordonatorul are obligaţia efectuãrii acestei semnalãri.

-Personalul este obligat să cunoască aceste procedurile privind protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare etc.

-Personalul de specialitate al CZ evalueazã nevoile copiilor şi familiilor lor referitor la alte servicii de care ar trebui sã beneficieze şi pe care CZ nu le poate furniza. CZ comunicã autoritãţii locale din care provine copilul care sunt nevoile şi serviciile necesare în vederea întocmirii planului de servicii.

 

Educatorul

-Educatorul sau educatorul specializat elaboreazã programul educaţional pentru fiecare copil în parte, în cazul formãrii deprinderilor de viaţã independentã, acesta se consultã cu asistentul social şi se ţine cont prevederile relevante pentru copilul în cauzã din SMO pentru serviciul de dezvoltare a deprinderilor de viatã independentã.

-Obiectivele activitãţilor educaţionale să fie adaptate nivelului şi potenţialului de dezvoltare al fiecãrui copil în parte.
-Activitãţile educaţionale să se desfãşoare individual sau în grupuri mici de copii, ţinând cont de vârsta copiilor şi de achiziţiile pe care le au.    

-Educatorul/educatorul specializat urmãreşte pregãtirea temelor şcolare şi, la solicitarea copiilor, asigurã sprijin pentru realizarea acestui lucru.
-Încurajeazã şi sprijinã fiecare copil sã participe la activitãţile extraşcolare organizate de unitatea de învãţãmânt şi de CZ.
-Personalul educaţional elaboreazã programul activitãţilor recreative şi de socializare, inclusiv a perioadelor de somn şi odihnã, ţinând cont de preferinţele şi particularitãţile Fiecãrui copil.

Psihologul

-Psihologul elaboreazã programul de orientare şcolarã şi profesionalã care conţine obiective specifice în funcţie de particularitãţile fiecãrui copil.

-Activitatea de consiliere psihologicã să se desfãşoare la cerere sau ori de câte ori psihologul considerã cã este în beneficiul copilului, în raport cu vârsta, nivelul de dezvoltare şi nevoile acestuia.

-Activitatea de consiliere să se desfãşoare individual şi/sau în grup într╗un spaţiu special amenajat şi securizant pentru copil.

-Programul de orientare şcolarã şi profesionalã să fie semnat de psiholog.
-Să întocmească rapoartele conţinând progresele fiecãrui copil în urma şedinţelor individuale şi/sau de grup organizate în cadrul programului de orientare şcolarã şi profesionalã.

-Să aleagă modalitatea de implicare a pãrinţilor în programul de orientare şcolarã şi profesionalã.
-Să planifice şedinţele de consiliere/copil.

 

Bucătarul

-Asigurarea hranei copiilor care frecventeazã CZ să se facă în funcţie de numãrul de ore pe care copii îl petrec în CZ.

-Meniurile să asigure o alimentaţie echilibratã, în conformitate cu preferinţele şi nevoile biologice specifice fiecãrei vârste, regimurilor recomandate de medic şi normele în vigoare cu privire la necesarul de calorii şi elemente nutritive.
-Sprijinã organizarea meselor festive pentru sãrbãtorirea zilelor de naştere ale copiilor cu prioritate în propria familie.

-Să respecte normele de igienă.

 

 

 

 

Atributii comune pentru sefii de compartimente:

 

1.-vor intocmi fişele de post şi fisele de evaluare a performanţelor

profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine, în conformitate cu prevederile legislative în domeniul evaluării pe tipuri de funcţii (funcţii publice şi funcţii contractuale).

In fişele de post vor fi cuprinse atribuţii, atat ale posturilor de conducere cat şi ale celor de

execuţie privind protecţia muncii şi asigurarea calităţii serviciilor.

2.- vor studia, analiza şi propune măsuri pentru creşterea operativităţii şi eficienţei in rezolvarea

problemelor profesionale şi pentru o incărcare judicioasă a fişei postului fiecărui angajat. In acest

sens, şefii de compartimente:

a.- vor analiza periodic şi vor răspunde de modul in care se realizează implementarea Sistemului de

Management al Calităţii la nivelul activităţii pe care o coordonează.

b.- sunt direct răspunzători de rezolvarea in termen legal, a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor şi

propunerilor care se referă la activitatea compartimentului, informand conducerea primăriei.

c.- colaborează permanent intre ei, astfel incat orice problemă de serviciu apărută şi sesizată de salariaţii unui compartiment să fie adusă la cunoştinţă şefului care-l coordonează, pentru ca acesta să ia măsuri in sensul rezolvării ei;

d.- asigură securitatea materialelor, cu conţinut secret, răspund de scurgerea de informaţii şi de

instrăinarea documentelor din cadrul serviciilor pe care le conduc;

e.- informează operativ conducerea primăriei asupra activităţii desfăşurate şi propun măsuri de

imbunătăţire a acesteia.

- Participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale Primăriei, prezentand situaţiile cerute

de membrii acestora;

- Prezintă rapoarte despre activitatea compartimentului solicitate de Primar si Consiliul Local sau alte institutii ale statului care au asemenea competente

3.- Participă la audienţele ţinute de primar, viceprimar, asigurand detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;

4.- Colaborează cu toate compartimentele Primăriei, precum şi cu instituţiile publice de interes local in măsura in care activitatea compartimentului o impune;

5.- Colaborează cu diverse instituţii publice de la nivel local sau guvernamental in funcţie de

competenţele stabilite de lege şi atribuţiile specifice domeniului de activitate;

6.- Indeplinesc şi alte atribuţii in domeniu, specifice primăriei.

 

CAP.IV     DISPOZIŢII FINALE

 

    Art.6   Sefii de compartimente, pe baza atribuţiilor cuprinse în prezentul regulament –vor stabili sau completa, după caz,în funcţie de legislaţia în vigoare, prin fişa postului, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestuia, sarcinile de serviciu pentru fiecare post în parte,urmărind o repartizare echilibrată a acestora, conform pregătirii profesionale şi funcţiei.

   Art.7 Sefii de compartimente vor studia, analiza şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea permanentă a activităţii, reducerea timpului de circulaţie a documentelor,în vederea creşterii operativităţii fundamentării dispoziţiilor emise de primar.

    Art.8 Sefii de compartimente vor propune măsuri de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine, întocmind totodată şi aprecierile anuale (evaluarea performanţelor) pentru persoanele din structura coordonată.   

    Art.9  Personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului  are următoarele obligaţii :

-să  îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios  îndatoririlor de serviciu ce îi revin;

- să se abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei ;

-să păstreze secretul stat,de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele,informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exrcitarea funcţiei,în condiţiile legii,cu excepţia informaţiilor de interes public ;

-să răspundă personal pentru conţinutul,forma şi legalitatea actelor şi a materialelor pe care le întocmesc în cadrul compartimentelor lor ;

-să răspundă, potrivit prevederilor legale, de furnizarea corectă şi completă a datelor transmise petenţilor ;

Art.10  Conducătorii structurilor funcţionale sunt obligaţi să asigure cunoaşterea şi respectarea de către întreg personalul a prezentului regulament.