PRIMARIA ORASULUI VÎNJU MARE 
   PRIMARIA VINJU MARE      ANUNŢURI      ANUNTURI DIVERSE
Primaria Vinju Mare anunta casarea obiectelor de inventar prin dispozitia nr.137/22.02.2018


     
 

Anunt de intentie – procedura selectie POSDRU

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,

Primaria Vînju Mare,  cu sediul în Vînju Mare, str. Rahovei, nr.8, judeţul Mehedinţi,   anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entităţi de drept privat si public, în vederea depunerii cererilor de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI): 6.1.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanţare pentru viitoarele proiecte POSDRU sunt specificate în Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice (aferente DMI-ului).

Activitătile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activitătile eligibile mentionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, cât şi activitătile transversale, adică managementul proiectului, achizitiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect. Ghidul aferent acestui DMI se poate  descărca de pe site-ul www.fseromania.ro .

Profilul partenerilor

Sunt aşteptate propuneri din partea organizaţiilor care respectă următoarele condiţii:

Condiţii generale de eligibilitate:

  • Să aibă număr de înregistrare juridică (Asociatii, Fundatii, Federatii);
  • Să fie acreditati pentru desfăsurarea activitătilor relevante pentru acest Domeniu Major de Interventie;
  • Să aibă experientă în domeniu (informatii cu privire la istoricul proiectelor anterioare);
  • Specificatii cu privire la rolul partenerului în proiect;
  • Furnizarea unor informatii financiare: număr mediu de angajati, cifra de afaceri/venituri din activităti fără scop patrimonial);
  • Detalierea istoricului finantărilor anterioare.

Condiţii specifice de eligibilitate:

1. ONG-uri ;


2. Cooperative de credit, de consum şi de producţie;

3. Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială;

4. MMFPSPV şi structuri/agenţii coordonate/subordonate acestuia;

5. Ministerul Culturii şi Cultelor şi instituţii/agenţii/organizaţii subordonate/coordonate de acesta;
6. Agenţia Naţională Antidrog;
7. Ministerul de Interne, prin structurile sale de specialitate, inclusiv cele din subordine sau coordonare;
8. Agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale;
9. Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi instituţii subordonate;
10. Ministerul Justiţiei prin structurile interne responsabile pentru gestionarea serviciilor de probaţiune;
11. Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
12. Organizaţii sindicale;
13. Patronate;
14. Unităţi de cult şi Asociaţii religioase;
15. Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi;
16. Furnizori de servicii sociale;
17. Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi;
18. Întreprinderi implicate în economia socială;
19. Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);
20. Institute de cercetare;
21. Universităţi acreditate, publice şi private.

Activitătile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt:

1. Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare şi consiliere profesională, asistenţă, mentorat, tutorat, orientare profesională, consiliere psihologică, consiliere psihiatrică, medierea locurilor de muncă;

2. Servicii de integrare la locul de muncă, ocupare temporară sau formare la locul de muncă, crearea unor locuri de muncă permanente pentru persoanele dezavantajate pe piaţa muncii şi ateliere protejate;

3. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare profesională, inclusiv dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate;

4. Activităţi de formare profesională şi de consolidare a capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine, dedicate persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta să înfiinţeze structuri ale economiei sociale şi să beneficieze de oportunităţile nou create;

5. Dezvoltarea şi promovarea activităţilor integrate, care să cuprindă informare, consiliere, formare, planificarea unei afaceri şi asistenţă în vederea iniţierii unei afaceri, pentru dezvoltarea şi susţinerea structurilor economiei sociale, organizaţiilor şi cooperativelor sociale nou create;

6. Înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri ale economiei sociale;

7. Dezvoltarea şi implementarea programelor de formare pentru formatorii din economia socială, care se finalizează cu certificate recunoscute la nivel naţional;

8. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare pentru managerii întreprinderilor sociale şi pentru specialiştii implicaţi în economia socială, în vederea dezvoltării cunoştinţelor şi competenţelor necesare, cum ar fi planificarea unei afaceri, dezvoltarea spiritului antreprenorial, marketing şi vânzări, management financiar etc., care se finalizează cu certificate recunoscute la nivel naţional;

9. Formarea profesională a personalului furnizorilor de servicii sociale (inclusiv ONG-uri şi voluntari), care se finalizează cu certificate recunoscute la nivel naţional;

10. Dezvoltarea şi implementarea activităţilor specifice şi personalizate dedicate integrării sociale a imigranţilor, inclusiv cursuri de limbă română, aspecte legislative etc.;

11. Iniţiative care să conducă la diminuarea lipsei de încredere şi a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile şi la combaterea şi prevenirea infracţionalităţii, prin promovarea activităţilor artistice şi culturale, protecţia mediului, conservarea patrimoniului cultural şi a tradiţiilor;

12. Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale pentru dezvoltarea economiei sociale;

 

Solicitantul doreste alcatuirea unui sau mai multor consortii de parteneri pentru incheierea Acordului de Parteneriat si redactarea unei cereri de finantare in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului.

Firmele sau ONG-urile interesate să participe la selectie vor depune Fişa Partenerului completată şi Scrisoarea de intentie,conform modelelor ataşate, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POSDRU pe 6.1.  din data de 18.09.2013”  la sediul Primăriei Vînju Mare, Serviciul Registratură, Str. Rahovei, nr.8 sau la adresa de e-mail: primariavinjumare@yahoo.com, până la data de 24.09.2013.

Propunerile de parteneriat, curpinzand si un buget sintetic, împreună cu o copie scanată după statutul organizatiei si informattile referitoare la finantările anterioare sunt asteptate pe adresa de e-mail: primariavinjumare@yahoo.com pînă la data de 24.09.2013, ora 18:30.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată in data de 27.09.2013, pe site-ul www.primariavinjumare.ro

               -  Scrisoare de intentie-model.doc
              
               -  Fisa Partenerului-model.doc